THEORETICAL ASPECTS OF SEPARATE (UNITARY) CRIMINAL OFFENCES

Uldis Krastiņš

Abstract


The article analyses the aspects of the understanding of separate (unitary) criminal offense. Under Section 23 of the Criminal Law, separate (unitary) criminal offenses can be subdivided into simple and complex unitary criminal offenses. Particular attention is paid to the analysis of complex criminal offenses, such as constituent criminal offenses, continuous and continuing criminal offences. The criteria for the delimitation of complex offenses from conceptual aggregation and factual aggregation of criminal offenses are also considered.

Full Text:

PDF

References


Vairāk: Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības. Vispārīgā daļa. Trešais papildinātais izdevums. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2008., 65.–70. lpp.

Par darbības un bezdarbības krimināltiesisko raksturu un saturu vairāk skatīt: Krastiņš U. Tieša nodoma tvērums krimināltiesībās. Krimināllikuma 9. panta otrās daļas paplašināts komentārs ar teorētiskām nostādnēm. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017., 10.–16. lpp.

Vairāk par kaitīgo seku raksturu skatīt: Krastiņš U. Noziedzīga nodarījuma sastāvs un nodarījuma kvalifikācija. Teorētiskie aspekti. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2014., 92.–99. lpp.; Krastiņš U. Prettiesiska nodarījuma kaitīgo seku divējādā izpratne. – Jurista Vārds, 28.08.2015., Nr. 33.

Vairāk skatīt: Krastiņš U. Noziedzīga nodarījuma sastāvs un nodarījuma kvalifikācija. Teorētiskie aspekti. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2014., 168.–184. lpp.; Krastiņš U., Liholaja V. Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa (I-VIII1 nodaļa). – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2015., 117.–121. lpp.).

Likumprojekts „Grozījumi Krimināllikumā” (Nr. 151/Lp12). Pieejams: http://titania.saeima.lv/ LIVIS12/nsf/0/4FCA2E7DA6BCE8F6C2257DC50049AC8F?Op enDocument

Tiesu prakse krimināllietās par slepkavībām (Krimināllikuma 116.–118. pants) 2009/2010. Pieejams: www.at.gov.lv/lv/judikatura/tiesu-prakses-apkopojumi/kriminaltiesības

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2003. gada 9. jūlija lēmums lietā Nr. SKK-04. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta lēmumi. 2003. – Rīga: Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 2004., 144. lpp.
DOI: http://dx.doi.org/10.17770/acj.v3i80.2787

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Administrative and Criminal JusticeThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License