BURDEN OF PROOF: PROCEDURAL UNDERSTANDING OF STANDARD OF PROOF

Tatjana Jurkeviča, Kaspars Šmits

Abstract


Topicality of a subject-matter “Burden of proof: Procedural understanding of standard of proof” is based on ambiguous understanding of the standard of proof in legal practice, that is, of the moment when a fact is considered to be proven or unproven. Goal of an article is to research legal regulation of burden of proof in civil procedure, administrative 51ADMINISTRATĪVĀ UN KRIMINĀLĀ JUSTĪCIJA 2017 3 (80) procedure, administrative offence procedure and criminal procedure law and to determine standard of proof within each of these procedures. Burden of proof, or duty to prove claimed fact, is an essential element of any evidentiary proceedings. Determination of standard of proof is ambiguously understood issue in legal theory and especially in legal practice. Ambiguous understanding of standard of proof in legal practice may cause determination of unproven facts as proven or vice versa, or even lead to finding innocent persons as guilty. Authors, by researching burden of proof in mentioned proceedings, provides an explanation on legal aspects of its standards.

Full Text:

PDF

References


Burdens of Proof. Fleming James Jr. Yale Law School Legal Scholarship Repository. 1961.

Bērziņš M. Objektīvās izmeklēšanas princips Administratīvā procesa likumā. Likums un tiesības, 2003., Nr. 6 (46)., 179. lpp.

Civilprocesa likums. Latvijas Republikas likums. 1998. gada 14. oktobris, spēkā no 01.03.1999. Latvijas Vēstnesis Nr. 326/330, ar grozījumiem līdz 01.04.2017.

Heintzmann. Zivilprozeβrecht I, Heidelberg, 1985. S. 112.

Ose D. Pierādījumi un pierādīšana civilprocesā. Promocijas darbs. Rīga, 2013. Pieejams: http:// /dspace.lu.lv/

Munday R. Evidence.Third Edition. Oxford University Press, 2005. P. 68.

Jurkeviča T. Elektroniskie pierādījumi civilprocesā. Promocijas darbs. Rīga, 2015. Pieejams: http://www.turiba.lv/f/Tatjana_Jurkevia_promocijas_darbs.pdf

Baumbach A., Lauterbach W„ Albers J., Hartmann P. Kommentar zur ZPO. 65 Auflage. Munchen, 2007. S. 284.

Administratīvā procesa likums. Latvijas Republikas likums. 2001. gada 25. oktobris, spēkā no 01.02.2004. Latvijas Vēstnesis Nr. 164, ar grozījumiem līdz 01.03.2017.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Vispārinājums: Objektīvās izmeklēšanas princips - interpretācija un piemērošana. 2005., 5. lpp.

Administratīvais process tiesā. Autoru kolektīvs. Dr.iur. J. Briedes vispārīgā zinātniskā redakcijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2008., 226. lpp.

Tur pat.

Administratīvais process tiesā. Autoru kolektīvs. Dr.iur. J. Briedes vispārīgā zinātniskā redakcijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2008., 310. lpp.

Administratīvā procesa likuma komentāri. A un B daļa. Sagatavojis autoru kolektīvs. Dr.iur. J. Briedes zinātniskajā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2013., 121. lpp.

Tur pat.

Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija. Starptautiska konvencija. 1950. gada 4. novembris, Latvijas Republikā spēkā no 27.06.1997. Latvijas Vēstnesis Nr. 143/144.

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā. Latvijas Republikas likums. 2012. gada 14. jūnijs, spēkā no 01.07.2012. Latvijas Vēstnesis Nr. 100.

Latvijas Republikas Satversme. Latvijas Republikas likums. 1922. gada 15. februāris, spēkā no 07.11.1922. Latvijas Vēstnesis Nr. 43, ar grozījumiem līdz 14.06.2016.

Par tiesu varu. Latvijas Republikas likums. 1992. gada 15. decembris, spēkā no 01.01.1993. Ziņotājs Nr. 1/2, ar grozījumiem līdz 01.08.2015.

Kriminālprocesa likums. Latvijas Republikas likums. 2005. gada 21. aprīlis, spēkā no 01.10.2005. Latvijas Vēstnesis Nr. 74, ar grozījumiem līdz 26.04.2017.

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 30.06.2016. spriedums lietā Nr. 130062316.

Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 13.06.2016. spriedums lietā Nr. 120008116.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas 01.03.2007. spriedums lietā Geerings v. the Netherlands Nr. 30810/03.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas 29.06.2007. spriedums lietā O’Halloran and Francis v. the United Kingdom Nr. 15809/02 un 25624/02.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas 06.12.1988. spriedums lietā Barberà, Messegué and Jabardo v. Spain Nr. 10590/83.

Administratīvās rajona tiesas 23.01.2013. spriedums lietā Nr. 142283512.

Ņesterova I. Tiesības sevi neapsūdzēt kriminālprocesā. Promocijas darbs. Rīga, 2013. Pieejams: https://dspace.lu.lv
DOI: https://doi.org/10.17770/acj.v3i80.2788

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Administrative and Criminal JusticeThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License