CONCEPT OF TORTURE IN A CRIMINAL LAW

Aldona Kipāne

Abstract


The paper considers basic provisions about the concept of torture in a Criminal Law and characteristics of torture. Torture constitutes a serious crime with traumatic physical and psychological consequences. The ban on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment is well articulated in national and international instruments. The paper provides analyses of various scientists, theories of Criminal Law, it also analyses the existing judicial practice.

Full Text:

PDF

References


Latviešu valodas vārdnīca. / autoru kolektīvs. 2. izdevums. Rīga, Avots, 1998., 841. lpp.

International Handbook of Violence Research. Volume 1. / edited by Heitmeyer W., Hagan J. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2003. p. 13.

Rokasgrāmata “Metodes un pieeja sociālā darba jomā”.Pieejams:http://www.sif.lv/nodevumi/nodevumi/3167/rokasgramata.pdf – aplūkots 21.03.2017.

Шарапов Р.Д. Насилие в уголовном праве (понятие, квалификация, совершенствование механизма уголовно-правового предупреждения): Автореф. дис. д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2006, c. 15, 17, 19. Землюков С.В. Уголовно-правовые проблемы преступного вреда. Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1991, c. 125.

Krastiņš U., Liholaja V. Krimināllikuma komentāri. Otrā daļa (IX-XVII nodaļa). Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2016., 448. lpp.

Vardarbība ģimenē. Pieejams: http://marta.lv/marta-darbiba/vardarbiba – aplūkots 18.03.2017.

Tezaurs. Pieejams: http://tezaurs.lv/#/sv/spīdzināt – aplūkots 18.03.2017.

The Free Dictionary by farlec. Pieejams: http://www.thefreedictionary.com/torturing – aplūkots 19.03.2017.

Zemītis G. Ārvalstu valsts un tiesību vēsture. Rīga, Biznesa augstskola Turība, 2006., 56. lpp, 167.-169. lpp.

Rokasgrāmata kriminālprocesā prokuroriem. / G. Kūtra zin. red. Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2010., 31. lpp.

Cēsnieks pret Latviju Nr. 9278/06 – ECT spriedums 11.02.2014. Pieejams: https://www.tiesas.lv/eiropas-cilvektiesibu-tiesas-ect-spriedumi-un-lemumi – aplūkots 17.03.2016.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2016. gada 9. februāra lēmums lietā Nr. SKK–92/2016 (Krimināllieta Nr. 11261119714). Pieejams: at.gov.lv/files/files/skk-92-2016.doc – aplūkots 17.03.2016.

Latvijas Republikas tiesībsarga 2016. gada ziņojums. Rīga, 2007., 83. lpp.

Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. / I. Ziemeles redakcijā. Rīga, Izglītības soļi, 2000., 73. lpp.

Augstākās tiesas Plēnuma 1993. gada 1. marta lēmums “Par krimināllikumu piemērošanu lietās par tīšu miesas bojājumu nodarīšanu”.

Krastiņš U. Noziedzīga nodarījuma sastāvs un nodarījuma kvalifikācija. Teorētiskie aspekti. Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2014., 125. lpp.

Krastiņš U. Tieša nodoma tvērums krimināltiesībās. Krimināllikuma 9. panta otrās daļas paplašināts komentārs ar teorētiskām nostādnēm. Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2017., 32. lpp.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas lēmums, lietas Nr. 11817000612 (arhīva Nr. SKK-0434-16).

Krastiņš U. Noziedzīga nodarījuma sastāvs un nodarījuma kvalifikācija. Teorētiskie aspekti. Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2014., 73. lpp.

Penal Code of Estonia. Pieejams:http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes – aplūkots 19.03.2017.

Criminal Code of Lithuania. Pieejams:http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes – aplūkots 18.03.2017.

Romas Starptautiskās krimināltiesas statūti: Starptautisks dokuments. Latvijas Vēstnesis, Nr. 97 (2672), 28.06.2002

Paparinskis M. Kas ir noziegumi pret cilvēci // Jurista vārds, Nr. 34 (2922), 2003. gada 23. septembris.

Nagan W. & Atkins L. The International Law of Torture: From Universal Proscription to Effective Application and Enforcement, 14 HARV. HUM. RTS. J. 87, 90 (2001).

Liholaja V. Starptautiskās krimināltiesības. Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2003., 95. lpp.

Tai skaitā personām no bruņoto spēku sastāva, kuras nolikušas ieročus, kā arī pret tām, kuras pārstājušas piedalīties militārajās akcijās sakarā ar slimību, ievainojumu, aizturēšanu vai jebkuru citu iemeslu, jebkuros apstākļos izturēsies humāni, bez jebkādas nelabvēlīgas diskriminācijas pēc rases, ādas krāsas, reliģijas vai ticības, dzimuma, izcelsmes vai materiālā stāvokļa vai jebkuriem citiem līdzīgiem kritērijiem.

Krastiņš U., Liholaja V., Hamkova D. Krimināllikuma komentāri. Trešā daļa (XVIII-XXV nodaļa). Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2016., 643. lpp.

Kurzemes apgabaltiesas 2014. gada 22. decembra spriedums krimināllietā Nr. 11380056911 (Lietas arhīva Nr. KA02-0232-14/8). Pieejams:https://www.tiesas.lv/nolemumi – aplūkots 19.03.2017.

Tiesu prakse krimināllietās pēc Krimināllikuma 317. panta otrā daļas, 318. panta otrās daļas un 319. panta otrās daļas. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Krimināllietu departaments. 2014., 43. lpp.

Krastiņš U., Liholaja V. Krimināllikuma komentāri. Otrā daļa (IX-XVII nodaļa). Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2016., 289. lpp.

Piemēram, pēršana ar rīkstēm, knaibīšana, termiska iedarbība, multiplu nelielu bojājumu nodarīšana ar asiem priekšmetiem, nonāvēšana ar mokošiem paņēmieniem utt.

Krastiņš U., Liholaja, V., Niedre, A. Krimināltiesības. Sevišķā daļa. Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2009., 528. lpp.

Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs. 2. grāmata. Sevišķā daļa. Rīga, firma „AFS”, 2007., 377. lpp.

Попов А.Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. Санкт-Петербург, Юридический центр Пресс, 2003, с. 36.

Par cietsirdīgu apiešanos ar personu, kura atrodas no vainīgā atkarīgā stāvoklī vai kurai trūkst pašaizsargāšanās iespējas.

Mincs P. Krimināltiesības. Sevišķā daļa. Rīga, Latvijas Universitāte, 1939., 168. lpp.

Krastiņš U., Liholaja V. Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa (I-VIII1 nodaļa). Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2015., 218. lpp.

Zemgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2014. gada 26. marta spriedums Krimināllietā Nr. 11221109513. Pieejams: https://www.tiesas.lv/nolemumi – aplūkots 17.03.2017.

Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības. Sevišķā daļa. Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2009., 209. lpp.

Krastiņš U., Liholaja V. Krimināllikuma komentāri. Otrā daļa (IX-XVII nodaļa). Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2016., 238. lpp.

Latvijas Augstākās tiesas Plēnuma 1992. gada 24. februāra lēmums Par krimināllikumu piemērošanu lietās par tīšām slepkavībām.

Mincs P. Krimināltiesības. Sevišķā daļa. Ar V. Liholajas komentāriem. Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2005., 222. lpp.

Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs. 2. grāmata. Sevišķā daļa. Rīga, firma “AFS”, 2007., 193. lpp.

Rokasgrāmata „Metodes un pieeja sociālā darba jomā”.Pieejams: http://www.sif.lv/nodevumi/nodevumi/3167/rokasgramata.pdf – aplūkots 22.03.2017.

Малкина-Пых И. Виктимология. Психология поведения жертвы. Москва, Эксмо, 2010, c. 154.

Невович Н.Е. Процессуальная психотерапия женщин-жертв сексуального насилия. Санкт Петербург, 2004, 1.1. Феномен сексуального насилия и основные теории возникновения насилия.

Soltera A. Varmākas, pedofili, izvarotāji un citi. To psiholoģija un aizsardzība pret tiem. b.i.v., Adria Books, 2007, 107. lpp.

Veitnere I. Bērnu seksuālā izmantošana. Psiholoģiskie aspekti un izmeklēšanas īpatnības. Rīga, Latvijas Policijas akadēmija, 1997., 12. lpp.

Soltera A. Varmākas pedofili, izvarotāji un citi. To psiholoģija un aizsardzība pret tiem. SIA Adria Books, 2007., 109. lpp., 104. Lpp.

Iacopino V. Treatment of survivors of political torture: commentary. // The Journal of Ambulatory Care Management, 1998, 21(2), p. 5–13.

Luban D., Shue H. Mental Torture: A Critique of Erasures in U.S. Law. Georgetown University Law Centre, 2011. Pieejams: scholarship.law.geogetown.edu – aplūkots 24.03.2017.

Likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 3. pielikums. Kritēriji miesas bojājumu smaguma pakāpes noteikšanai, veicot medicīnisko ekspertīzi.

Populārā medicīnas enciklopēdija. Pieejams: www.neslimo.lv – aplūkots 28.03.2017.

Tiesu prakse krimināllietās par cietsirdību un vardarbību pret nepilngadīgo. Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Rīga, 2015. Pieejams: at.gov.lv/files/files/skk-92-2016.doc – aplūkots 17.03.2016.

Шарапов Р.Д. Преступное насилие. Москва, Изд-во "Юрлитинформ", 2009, c. 164.

Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70 000 слов / под ред. Н.Ю. Шведовой. Москва, Рус. яз., 1990, c. 628.

Bērns un kriminalitāte. Metodiski informatīvo materiālu krājums. / autoru kolektīvs, zin. red. A. Vilks. Rīga, SIA „Izdevniecība RaKa”, 2001., 111. lpp.

World Health Organization definition of Health. Pieejams: http://www.who.int/about/definition/en/print.html – aplūkots 20.03.2017.

Poudžiunas I. Seksuālas vardarbības psiholoģiskās sekas. Prezentācija. Pieejams: www.lm.gov – aplūkots 28.03.2017.

Harlamova J. Negatīvo pārliecību saistība ar pēctraumas stresa traucējumiem un panikas lēkmju izpausmēm: Promocijas darbs. Rīga, Latvijas Universitāte, 2014., 14. lpp

Tiesu prakse krimināllietās par cietsirdību un vardarbību pret nepilngadīgo. Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Rīga, 2015., 49. lpp. Pieejams: at.gov.lv/files/files/skk-92-2016.doc – aplūkots 17.03.2016.
DOI: https://doi.org/10.17770/acj.v2i79.2802

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Administrative and Criminal JusticeThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License