TYPES OF TAX DISPUTES

Edgars Golts

Abstract


This Work is a part of Author`s Promotion Work Study in the framework of evidences in tax legislation. Author has only set a goal to classify tax disputes by clearly understandable criteria. Author comes to the conclusion that tax disputes are divided into two groups, one of which, in turn, is divided into two subgroups. Author classifies tax disputes into law applied and legal relationship subjects. Author`s work reflects variety of scientific methods. Author provides subjects of involved tax disputes and definitions. The author classifies tax disputes by entities, involved in them, dividing in three pairs. In a wider scope, Author examines types of disputes between a tax authority and a taxpayer, Author classifies these disputes with regard to legal provisions used in solving relationships. They shall be divided in two groups. One group includes disputes arising of the interpretation of legal norms, and the second includes disputes arising from the violation of norms. The author divides the second group in two sub-groups - administrative offenses and criminal offenses.

Full Text:

PDF

References


Juridisko terminu vārdnīca. Autoru kolektīvs Dr. iur. I. Krastiņa vadībā, Rīga, 1998., 203. lpp.

Džugleja T. Tiesību pamati. Rīga: Rīgas Tirdzniecības tehnikums, 2011., 187. lpp.

Juridisko terminu vārdnīca. Autoru kolektīvs Dr. iur. I. Krastiņa vadībā, Rīga, 1998., 203. lpp.

Turpat, 73. lpp.

Lagzdiņš J. Ievads nodokļu tiesībās. Jurista Vārds. Nr. 40(443), 2006., 10. oktobris.

Vildenbergs H.J., Krasts V. Salīdzinošās administratīvās tiesības: lietas un risinājum: Macību līdzeklis. Rīga: Latvijas universitāte, 2001., 7. lpp.

Dišlers K. Nodokļu tiesība. Grām: Tieslietu ministrijas vēstnesis 1938. Rīga: TM izdevums, 1938., 404. lpp.

Dišlers K. Ievads administratīvo tiesību zinātnē. Rīga: Tiesu namu aģentūra. 2002., 31. lpp.

Načisčionis J. Administratīvās tiesības. Rīga: P&K, 7. lpp.

Briede J., Danovskis E., Kovaļevska A. Administratīvās tiesības. Mācību grāmata. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2016., 23. lpp.

Džugleja T. Tiesību pamati. Rīga: Rīgas Tirdzniecības tehnikums, 2011., 186. lpp.

Načisčionis J. Administratīvās tiesības. Rīga: P&K, 211. lpp.

Stucka A. Ievads administratīvajās tiesībās un administratīvā procesa tiesībās. Rīga: Juridiskā koledža. 2003., 9. lpp.

Par nodokļiem un nodevām: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1995., 18. februāris, nr.26.

Dišlers K. Nodokļu tiesība. Grām: Tieslietu ministrijas vēstnesis 1938. Rīga: TM izdevums, 1938., 404. lpp.

Par nodokļiem un nodevām: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1995., 18. februāris nr. 26.

Briede J., Danovskis E., Kovaļevska A. Administratīvās tiesības. Mācību grāmata. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2016., 55. lpp.

Načisčionis J. Administratīvās tiesības. Rīga: P&K, 112. lpp.

Dišlers K. Nodokļu tiesība. Grām: Tieslietu ministrijas vēstnesis 1938. Rīga: TM izdevums, 1938., 403. lpp.

Administratīvā procesa likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2001. 14. novembris, nr.164.

Administratīvā procesa likuma komentāri. A un B daļas. Autoru kolektīvs Dr. iur. J. Briedes vadībā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2013., 89.-90. lpp.

Stucka A. Administratīvās tiesības. Rīga: Juridiskā koledža, 2006.,197. lpp.

Načisčionis J. Administratīvās tiesības. Rīga: P&K, 242.-243. lpp.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss.: LR likums. Ziņotājs, 1984., 20. decembris, nr.51.

Načisčionis J. Administratīvās tiesības. Rīga: P&K, 241. lpp.

Briede J., Danovskis E., Kovaļevska A. Administratīvās tiesības. Mācību grāmata. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2016., 215. lpp.

Turpat, 215., 218. lpp.

Turpat, 216. lpp.

Krastiņš U. Noziedzīgs nodarījums. Mācību grāmata. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2000.,12. lpp.

Golts E. Juridisko personu nevainīguma prezumpcija. Administratīvā un Kriminālā Justīcija. Nr. 4 (77), 2016, 26.-31. lpp.

Briede J., Danovskis E., Kovaļevska A. Administratīvās tiesības. Mācību grāmata. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2016., 119. lpp.

Vildenbergs H.J., Krasts V. Salīdzinošās administratīvās tiesības: lietas un risinājum: Macību līdzeklis. Rīga: Latvijas universitāte, 2001., 173. lpp.

Turpat, 121. lpp.
DOI: http://dx.doi.org/10.17770/acj.v2i79.2803

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Administrative and Criminal JusticeThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License