CONCEPTUAL AGGREGATION OF CRIMINAL OFFENCES SEPARATION FROM COLLISION OF THE CRIMINAL LAW NORMS

Ainārs Persidskis

Abstract


The topic of the paper is the conceptual aggregation of criminal offences separation from collision of the Criminal Law norms. The conceptual aggregation of criminal offences is the most difficult type of all multiplicity types of criminal offences. This research paper provides an overview of the conceptual aggregation of criminal offences separation from collision of the Criminal Law norms. In the paper is given analyses of conceptual aggregation of criminal offences separation from collision of the Criminal Law norms. At the end of research paper is given conclusion and the proposal to separate the conceptual aggregation of criminal offences from collision of the Criminal Law norms.

Full Text:

PDF

References


Krastiņš U. Noziedzīgs nodarījums. Juridiskā mācību un izglītojošā literatūra. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2000., 207.-211. lpp.

Krastiņš U. Normu konkurence un noziedzīgu nodarījumu ideālā kopība. Tiesību efektivitāte postmodernā sabiedrībā. Latvijas Universitātes 73. zinātniskās konferences rakstu krājums: LU Akadēmiskais apgāds, 2015., 182. lpp.

Krastiņš U., Liholaja V. Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa (I-VIII1 nodaļa). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2015., 134. lpp.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2015. gada 16. novembra lēmums lietā SKK-542/2015.

Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa 17. panta 3. daļa, pēdējie grozījumi 06.07.2016. Pieejams: http://www.uk-rf.com/glava03.html

Третьяков К.В. Конкуренция норм или совокупность преступлений: проблемы теории и практики. Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. Выпуск № 3-1., 2015., 261.-262. стр.

Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības. Vispārīgā daļa. Trešais papildinātais izdevums. Zinātniskais redaktors prof. U. Krastiņš. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2008., 281. lpp.

Latvijas Republikas prokuratūra. Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta 2015. gada 4. decembra informatīvā vēstule Nr. 1/1-11-145-15

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2006. gada 14. jūnija lēmums lietā SKK-01-300/2006.

Krastiņš U. Normu konkurence un noziedzīgu nodarījumu ideālā kopība. Tiesību efektivitāte postmodernā sabiedrībā. Latvijas Universitātes 73. zinātniskās konferences rakstu krājums: LU Akadēmiskais apgāds, 2015., 179. lpp.

Krastiņš U., Liholaja V. Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa (I-VIII1 nodaļa). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2015., 138. lpp.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2016. gada 14. jūnija lēmums lietā SKK-262/2016.

Krastiņš U., Liholaja V. Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa (I-VIII1 nodaļa). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2015., 139-140. lpp.

Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības. Vispārīgā daļa. Trešais papildinātais izdevums. Zinātniskais redaktors prof. U. Krastiņš. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2008., 285. lpp.
DOI: https://doi.org/10.17770/acj.v2i79.2808

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Administrative and Criminal JusticeThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License