PUBLIC SECURITY AND PREVENTIVE MEASURES IN POLICE LAW

Aleksandrs Matvejevs

Abstract


Crime prevention involves activities that seek to prevent crime and offending before it occurs. It includes activities which address fear of crime. The prevention of crime requires individuals, communities, business, community organizations and all levels of government to work together. Crime prevention can reduce the long term costs associated with the criminal justice system and the costs of crime, both economic and social, and can achieve a significant return on investment in terms of savings in justice, welfare, health care, and the protection of social and human capital. A safe and secure society is an important foundation for the delivery of other key services. Community safety and security is a prerequisite for sound economic growth through continuing business investment as well as community well-being and cohesion.

Full Text:

PDF

References


Sk., piemēram, Commission on Crime Prevention and Criminal Justice. http://www.unodc.org/unodc/commissions/CCPCJ/;

International Centre for the Prevention of Crime. http://www.crime-prevention-intl.org

Community Crime Prevention Strategies. https://www.crimesolutions.gov;

Crime prevention. https://www.government.nl/topics/crime-and-crime-prevention/contents/crime-prevention.

Литвинов А.Н., Гавриш Т.С. Профиликтика преступности. От теории к практике. Москва: ИКФ ЭКМОС, 2003, с. 6.

Par Valsts policijas attīstības koncepciju. Ministru kabineta 06.04.2016. rīkojums Nr. 248/LV, 69 (5641), 11.04.2016.

Latviešu valodas vārdnīca. 30 000 pamatvārdu un to skaidrojums. Rīga: Avots, 2006., 600. lpp.

Juridisko terminu vārdnīca. Rīga: Nordik, 1998., 143. lpp.

Svešvārdu vārdnīca. Rīga: Liesma, 1976., 583. lpp.

Turpat, 579. lpp.

Likums „Par policiju”. Latvijas Republikas likums. Ziņotājs, Nr. 31/32, 15.08.1991.

Operatīvās darbības likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, Nr. 131, 30.12.1993.

Koncepcija par Kriminālizlūkošanas modeli Valsts policijā, apstiprināta ar Valsts policijas 2009. gada 28. oktobra pavēli Nr. 1576.

Tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības kārtība noziedzības novēršanā un apkarošanā. Ministru kabineta 24.01.2017. instrukcija Nr. 1/LV, 21 (5848), 26.01.2017.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss. Latvijas Republikas likums. Ziņotājs, Nr.51, 20.12.1984.

Latvijas Republikas Satversme. Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, Nr.43, 01.07.1993.

Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas. Pieejams: http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/vispcd.htm aplūkots 24.03.2017.
DOI: https://doi.org/10.17770/acj.v2i79.2812

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Administrative and Criminal JusticeThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License