IMPACT OF ECONOMIC AND LEGAL THEORIES TO TAX SYSTEM

Edgars Golts

Abstract


This work is part of the author's research dissertation of evidence in tax law framework. The development of the modern world and the situation which is rapidly changing, the increasing role of the geopolitical risk conditions obtained legal order, including a clear and understandable tax system, which is based on theoretical knowledge of economic and legal science. The article addresses the issues which are relating to the theoretical aspects of the economic and legal sciences. The author of this article, when economists knowledge about tax system compared with the scientific view of tax law. The author concludes that it is very much a common scientific conclusions, although of the same substance with different terms used for form. The article is viewed as part of the historical developments, as it sees economic scientists. Analysing the economic nature of the tax system the author touching many of economic aspects, in order to better enable them to compare with legal.


Full Text:

PDF

References


Zelgalvis E., Sproģe I., Joppe A. Theoretical Aspects of Taxation Policy. Pieejams:http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=40&sid=1dd8698e-1f4c-4162bb5918074d0ab9a8%40sessionmgr4006&hid=4114&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=5261071&db=a9h [aplūkots16.04.2017].

Ketners K.,Titova S. Nodokļu politika Eiropas Savienības vidē. – Rīga; Banku augstskola, 2009., 34. lpp.

Sīpola E. Mūsdienu nodokļu teorija. – Rīga: RTU, 2001., 108. lpp.

Turpat, 103. lpp.

Turpat, 104. lpp.

Medne A. Nodokļi Latvijā. – Rīga: BA Turība, 2012., 18. lpp.

Turpat, 18. lpp.

Turpat, 19. lpp.

Turpat.

Ketners K.,Titova S. Nodokļu politika Eiropas Savienības vidē. – Rīga: Banku augstskola, 2009., 42. lpp.

Turpat, 43. lpp.

Turpat, 47. lpp.

E. Sīpola. Mūsdienu nodokļu teorija. – Rīga: RTU, 2001., 9.–11. lpp.

Turpat, 116. lpp.

Turpat, 117. lpp.

Turpat, 11.–12. lpp.

E. Sīpola. Mūsdienu nodokļu teorija. – Rīga: RTU, 2001., 12.–13. lpp.

Turpat, 3., 8. lpp.

Turpat, 15. lpp.

Ketners K.,Titova S. Nodokļu politika Eiropas Savienības vidē. – Rīga: Banku augstskola, 2009.,13. lpp.

Turpat, 12. lpp.

Turpat, 12. lpp.

E. Sīpola. Mūsdienu nodokļu teorija. – Rīga: RTU, 2001., 19. lpp.

Turpat, 49.–50. lpp.

Turpat, 101. lpp.

Medne A. Nodokļi Latvijā. – Rīga: BA Turība, 2012., 23. lpp.

Jugno E. red. Eiropas nodokļi Latvijā. – Rīga: Latvijas ekonomists. 2004., 129. lpp.

Ketners K.,Titova S. Nodokļu politika Eiropas Savienības vidē. – Rīga: Banku augstskola, 2009., 28. lpp.

Turpat, 8. lpp.

Turpat, 8.–9. lpp.

Turpat, 9. lpp.

Turpat, 10. lpp.

Turpat, 11. lpp.

Golts E. Nodokļu tiesību vēsturiskā ģenēze un attīstība Latvijas teritorijā. Grām: III starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. – Rīga: Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2016.

Plotnieks A. Tiesību teorija & Juridiskā metode. – Rīga: Izglītības soļi. 2009., 65. lpp.

Juridisko terminu vārdnīca. Autoru kolektīvs Dr. iur. I. Krastiņa vadībā. – Rīga: Izdevniecība Nordik. 1998., 172. lpp.

Par nodokļiem un nodevām. Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis. 1995., 18. aprīlis, nr.26.

Turpat.

Turpat.

Turpat.

Iļjanova D. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana. – Rīga: Ratio iuris, 2005., 57.–58. lpp.

Par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu. ES Padomes Dierektīva 2006/112/EK, 2006. Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0112 [aplūkots 16.04.2017].

Jugno E. red. Eiropas nodokļi Latvijā. – Rīga: Latvijas ekonomists. 2004., 129. lpp.

Ketners K.,Titova S. Nodokļu politika Eiropas Savienības vidē. – Rīga: Banku augstskola, 2009., 47. lpp.

Vildbergs H.J., Messeršmits K., Niedre L. Pilsonis tiesiskā valstī: mācību līdzeklis. – Rīga: LU, 2004., 11. lpp.

Turpat, 13. lpp.

Turpat, 15. lpp.

Neimanis J. Publisko tiesību būtība. Ievads tiesībās. – Rīga: zv.adv.J.Neimanis, 2004., 115. lpp.
DOI: https://doi.org/10.17770/acj.v4i81.2843

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Administrative and Criminal JusticeThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License