EMPLOYMENT TERMINATION ISSUES WITH AN EMPLOYEE WHO IS A MEMBER OF THE TRADE UNION

Dace Tarasova

Abstract


The aim of the article is to state the main problems concerning employment termination with an employee who is a member of the trade union, and to work out the proposals on solutions of the problematic questions.

Problems of termination of issues with and employee who is a member of the trade union are considered in the article. 110 clause the 1 part of the Labour Law determines that an Employer is prohibited to terminate Employment Contract with an Employee who is a member of the trade union if there is no preliminary agreement with a certain trade union. But 101 clause 6 part of the Labour Law determines that an Employer before termination of an Employment Contract has to clarify if an Employee is a member of the trade union. Therefore an Employer needs to ask the trade union for permission to terminate labour relationships with an Employee who is a member of the trade union.

101 clause 7 paragraph determines, that an Employer has the right to terminate labour relationship with an Employee, when an Employee is not able to continue employment because of the state of health, and there is a certain medical statement. In this case, before termination of the Employment Contract an Employer has to ask the trade union for permission, but the trade union in this case is not competent enough, because the medical statement was issued by an authorized person. The Trade Union Law came into force in 2014, this Law does not consider the case that trade unions should be united according to the branches, occupations and other principles, that is why in reality Employees could participate in several trade unions or in one, which does not specialize in a certain branch or occupation. The problems also occur in the situations, when an Employee learns that an Employer wishes to terminate Employment Contract. In these situations Employee is looking for possible actions, in order to defence himself and joins the trade union, and becomes its member, and stays there till the problems are solved.

 


Full Text:

PDF

References


Latvijas Republikas Satversme: LV likums: pieņemts 15.02.1922. un stājas spēkā 07.11.1922. Latvijas Vēstnesis. 43, 01.07.1993.

Darba likums: LV likums: pieņemts 20.06.2001. un stājās spēkā 01.06.2002. Latvijas Vēstnesis. 105(2492), 09.08.2001.

Kalniņš E. Par jaunā Darba likuma spēkā stāšanos. // Jurista Vārds, 2002, Nr. 13., 1.-3. lpp.

Arodbiedrību likums ar komentāriem. Pieejams: http://at.gov.lv/files/uploads/files/7_Resursi/Rokasgramatas/Arodbiedribu%20likums%20ar%20komentariem%20_internetam.pdf – apskatīts 26.11.2017

Neimanis J. Satversmes 102. panta komentārs. “Latvijas Republikas Satversmes komentāri”. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Autoru kolektīvs. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011. 407. lpp.

Arodbiedrību likums: LV likums: pieņemts 06.03.2014. un stājās spēkā 01.11.2014. Latvijas Vēstnesis. 60 (5120), 25.03.2014.

Aplūkojot arodbiedrības jēdzienu Arodbiedrību likuma 3. pantā, redzams, ka tajā ir ietvertas divas biedrību raksturojošās pazīmes – personu apvienība un brīvprātība. Vienlaikus jēdzienā ir norādīta galvenā pazīme, kas arodbiedrību nošķir no biedrībām – arodbiedrību pamatmērķis. Pantā ir noteikts, ka arodbiedrību mērķis ir aizstāvēt strādājošo darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un intereses. Arodbiedrība ir sabiedriska organizācija, kas apvieno noteiktas tautas saimniecības nozares strādniekus un kalpotājus un aizstāv viņu intereses. Satversmes tiesas 2014. gada 23. aprīļa spriedums lietā Nr.2013-15-01 [http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2016/02/2013-15-01_Spriedums.pdf] secina, ka arodbiedrības īstenotā biedru pārstāvība nodrošina darba un dienesta jautājumu risināšanu profesionālākā līmenī, un tās mērķis ir pievērst uzmanību biedru vajadzībām un panākt viņu tiesību aizsardzību. Galvenie arodbiedrību uzdevumi ir veicināt un uzraudzīt darba tiesību ievērošanu, organizēt kolekvās pārrunas ar darba devēju un aizsargāt savu biedru tiesības un likumīgās intereses.

Likums “Par arodbiedrībām” (zaudējis spēku). Pieejams: https://m.likumi.lv/doc.php?id=64867 – apskatīts 26.11.2017.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts 2013. gada 26. aprīlī, lietā Nr. SKC-1144/2013. Pieejams: at.gov.lv/files/uploads/files/archive/.../1144-skc-2013.doc – apskatīts 26.11.2017.

Juridisko terminu vārdnīca. – Rīga: Kamene, 2000., 258. lpp.

Энциклопедический словарь Трудовое право, четвертое издание. – Москва: Издательство “Советская энциклопедия”, 1979, с. 527.

Biedrību un nodibinājumu likums: LV likums: pieņemts 30.10.2003. un stājās spēkā 01.04.2004. Latvijas Vēstnesis. 161 (2926), 14.11.2003.

Lietuvas Republikas Darba kodekss. 129. pants 2. daļa. Pieejams: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/en/TAD/TAIS.191770 – apskatīts 26.11.2017.

Закон о трудовом договоре. Статья 88. Pieejams: https://www.juristaitab.ee – apskatīts 26.11.2017.
DOI: https://doi.org/10.17770/acj.v4i81.2846

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Administrative and Criminal JusticeThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License