PROBLEMS OF INTERPRETATION OF CRUELTY AND VIOLENCE TOWARDS MINOR IN CRIMINAL LAW

Aldona Kipāne

Abstract


Violence and cruelty against children is not only problem in Latvia but it is also global problem. There is a special section in Latvian Criminal Law regarding to protection minor against cruel and violence. The article is devoted to the analysis of the corpus delicti of cruel towards and violence against a minor. The author has analysed difference between concepts cruelty treatment towards minor and violence against minor. The author of the paper came to conclusion that necessary condition for proceeding of qualification is scrutiny of all circumstances of crime.

Full Text:

PDF

References


International Handbook of Violence Research. Volume 1. / edited by Heitmeyer W., Hagan J. Netherlnds: Kluwer Academic Publishers, 2003. p. 13.

Kipāne A. Seksuālās vardarbības kriminoloģiskās problēmas. Promocijas darbs. Rīga, Rīgas Stradiņa universitāte, 2015., 15. lpp.

Encyclopedia of Violence, Peace and Conflict. Volume 2. (F-Pe) / editor-in-chief L.R.Kurtz Academic Press, 2008, p. 153-154.

World Report on Violence and Health / edited E.G Krug, Mercy A.J., Zwi B.A. and Rafael Lozano R. Geneva: World Health Organization WHO, 2002, p. 6.

Krūmiņa V. Efektīvu līdzekļu ieviešana bērnu tiesību pārkāpumu novēršanā // Latvijas Republikas Augstākās tiesas biļetens, 2011. gada maijs, Nr. 2/2011. Skatīts 12.03.2013.

World Report on Violence and Health / edited E.G Krug, Mercy A.J., Zwi B.A. and Rafael Lozano R. Geneva: World Health Organization WHO, 2002, p. 35.

Valsts policija. Dažādas publikācijas par darba rezultātiem.

Pieejams: http://www.vp.gov.lv/?id=305&said=305 – Aplūkots 17.04.2016.

gadā notiesātas 49 personas; 2014. gadā – 49; 2013. gadā – 29; 2012. gadā – 40. TIS. Tiesu informācijas sistēma. Pieejams: https://tis.ta.gov.lv/tisreal?Form=TIS_STAT_O&topmenuid=0&groupid=tisstat – Aplūkots 17.04.2016.

Bērns vecumā no 14 gadiem līdz 18 gadiem.

Bērns līdz 14 gadu vecuma.

Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs. 2. Sevišķā daļa. Rīga, firma “AFS”, 2007., 377. lpp.

Krastiņš U. Noziedzīgs nodarījums. Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2000., 86. lpp.

Latviešu valodas vārdnīca. Rīga. Avots, 1987, 87. lpp.

Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības. Sevišķā daļa. Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2009., 181. lpp.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2006. gada 5. janvāra lēmums lietā SKK 01-12/06.

Tiesu prakse krimināllietās par cietsirdību un vardarbību pret nepilngadīgo. Augstākā tiesa, 2015.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss: 172.2 pants – Fiziska un emocionāla vardarbība pret bērnu. 172.4 pants – Bērna atstāšana bez uzraudzības. 173. pants – Bērna aprūpes pienākumu nepildīšana.

Ogres rajona tiesas 2014. gada 29. septembra spriedums, lieta Nr. K24-0290-14/2, krimināllieta Nr. 11310022914.

Vilks A. Deviantoloģija (mācība par uzvedības sociālajām novirzēm). Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2000., 227-228. lpp.; Bērns un kriminalitāte / autoru kolektīvs, zin. red. A. Vilks. Rīga, SIA „Izdevniecība RaKa”, 2001., 111. lpp.

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2015. gada 18. februāra spriedums, lieta Nr. K30-0205-15/10, krimināllieta Nr. 11094084212.

Daugavpils tiesas 2013. gada 1. oktobra spriedums, liet Nr.K12-0550-13/9, krimināllieta Nr.11181193112.

Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs. 2. Sevišķā daļa. Rīga, firma “AFS”, 2007., 377. lpp.

Tiesu prakse krimināllietās par cietsirdību un vardarbību pret nepilngadīgo. Augstākā tiesa, 2015., 49. lpp.

Bezjūtīgs, vienaldzīgs (pret citiem); arī nežēlīgs. www.tezaurs.lv

Krouss Dž. Vardarbības apzināšana un atpazīšana. Informatīvs materiāls skolotājiem. Rīga, KC „Dardedze”, 2000., 13.-14. lpp.

Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības. Sevišķā daļa. Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2009., 36. lpp.

Шарапов Р.Д. Физическое насилие в уголовном праве. Сaнкт-Петербург, 2001, c. 66.

Svešvārdu vārdnīca – [ang. internalization ` internalize, uzņemt sevī; lat. internus ` iekšējs, vietējs] – psihisks process, kurā ārējie iespaidi un uztvērumi, kas saistīti ar kādu cilvēku (piem., māti, tēvu), kļūst par iekšēju subjektīvu tēlu.

Ruduša V. Emocionālā vardarbība. Rīga, RaKa, 2012., 25. lpp.

Johnson S.A. Physical Abusers and Sexual Offenders. Forensic and Clinical Strategies. New York, Taylor&Francis, 2007, p. 61-62.

Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības. Sevišķā daļa. Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2009., 317.-318. lpp.

Tiesu prakse krimināllietās pēc Krimināllikuma 160. un 162. panta. Augstākās tiesas Krimināllietu departaments. 2007., 43. lpp.

Latvijas Republikas prokuratūra. Pieejams: http://www.prokuratura.gov.lv/public/30440.html – Aplūkots 17.04.2016.

Безверхов A. Понятие и виды насилия в уголовном праве России: вопросы правотворчества и право применения. // Уголовное право, 2014, № 4, c.11.

Комментарий к УК Российской Федерации / под ред. А.И. Бойко. Ростов н/Д, 1996, c. 278.

Bērns kā cietušais. Pieejams: http://www.bernskacietusais.lv/– Аplūkots 13.04.2016.

Heim C.M., Mayberg H.S., Mletzko T., Nemeroff C.B., Pruessner J.C. Decreased Cortical Representation of Genital Somatosensory Field after Childhood Sexual Abuse. // American Journal of Psychiatry, 2013, June 1.
DOI: https://doi.org/10.17770/acj.v3i76.2857

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Administrative and Criminal JusticeThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License