ROLE OF GUILT FORM IN QUALIFICATION OF CRIMINAL OFFENCES CONCEPTUAL AGGREGATION

Ainārs Persidskis

Abstract


The topic of the paper is the influence of fault on the qualification of conceptual aggregation of criminal offences. The concept of conceptual aggregation of criminal offences in Criminal Law of Latvia has been more misleading then introduces clarity. The conceptual aggregation of criminal offences is the most difficult type of all multiplicity types of criminal offences. This research paper provides an overview of the influence of fault on the qualification of conceptual aggregation of criminal offences. At the beginning of research paper is given an overview of the concept of fault and an overview of the concept of conceptual aggregation of criminal offenses. After that is given analyses of separate conceptual aggregation qualification cases, assessing the influence of fault on the qualification of conceptual aggregation of criminal offences. At the end of research paper is given conclusions regarding the influence of fault on the qualification of conceptual aggregation of criminal offences.

Full Text:

PDF

References


Rozenbergs J. Vainas institūts krimināltiesībās un tā nozīme noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijā. Promocijas darbs. Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte. Rīga, 2012., 21. lpp.

Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs. 1. Vispārīgā daļa. Rīga: Firma „AFS”, 2003., 36. lpp.; Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs. 1. Vispārīgā daļa. Rīga: Firma “AFS”, 2007., 41. lpp.

Krastiņš U., Liholaja V. Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa (I-VIII1 nodaļa). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2015., 55. lpp.

Krastiņš U. Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības. Vispārīgā un Sevišķā daļa. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2001, 23.lpp.

Krastiņš U. Noziedzīga nodarījuma subjekts un vainīgums krimināltiesībās. Jurista Vārds, 05.05.2009., Nr. 18 (561). Pieejams: http://www.juristavards.lv/doc/191257-noziedziga-nodarijuma-subjekts-un-vainigums-kriminaltiesibas/

Krastiņš U. Vainas ietekme uz noziedzīga nodarījuma kvalifikāciju. Jurista Vārds, 03.06.2003., Nr. 21 (279). Pieejams: http://www.juristavards.lv/doc/75563-vainas-ietekme-uz-noziedziga-nodarijuma-kvalifikaciju/

Krastiņš U. Vēl un vēlreiz par vainu salikta sastāva noziedzīgos nodarījumos. Jurista Vārds, 04.11.2014., Nr.43 (845). Pieejams: http://www.juristavards.lv/doc/265536-vel-un-velreiz-par-vainu-salikta-sastava-noziedzigos-nodarijumos/

Krastiņš U. Tiesiskās paļāvības princips krimināltiesībās. Jurista vārds, 08.03.2016., Nr. 10 (913), 16.-19. lpp.

Krastiņš U. Noziedzīga nodarījuma sastāvs un nodarījuma kvalifikācija. Teorētiskie aspekti. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2014, 160. lpp.

Leja M. Vai Krimināllikumā bija nepieciešama jauna nodoma definīcija. Jurista Vārds, 22.03.2016., Nr. 12 (915). Pieejams: http://www.juristavards.lv/doc/268296-vai-kriminallikuma-bija-nepieciesama-jauna-nodoma-definicija/

Krimināllikums. Pieņemts 17.06.1998. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 08.07.1998, Nr.199/200(1260/1261). Pēdējie grozījumi 07.04.2016. 26. panta 2. daļa. Vēsturiskā redakcija, kas bija spēkā līdz 01.04.2013.

Кистяковский А.Ф. Элементарный учебник общего уголовного права. Томъ первый. Общая часть. Киев. 1875, с. 221.

Krimināllikums. Pieņemts 17.06.1998. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 08.07.1998, Nr.199/200(1260/1261). Pēdējie grozījumi 07.04.2016. 26. panta 2. daļa.

Persidskis A. Noziedzīgu nodarījumu ideālās kopības jēdziens. Jurista Vārds, 22.09.2015., Nr. 37 (889), 20.-26. lpp.; Persidskis A. Noziedzīgu nodarījumu ideālās kopības pazīmes. Administratīvā un Kriminālā Justīcija. 2015, Nr.3 (72), 41.-49. lpp.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2012. gada 22. maija lēmums lietā SKK-182/2012, krimināllieta Nr. 11220055807.

Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības. Sevišķā daļa. Trešais papildinātais izdevums. Zinātniskais redaktors prof. U. Krastiņš. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2009, 244. lpp.

Krastiņš U., Liholaja V. Krimināllikuma komentāri. Otrā daļa (IX-XVII nodaļa). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2016, 358. lpp.

Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības. Vispārīgā daļa. Trešais papildinātais izdevums. Zinātniskais redaktors prof. U. Krastiņš. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2008., 159. lpp.

Krastiņš U., Liholaja V. Krimināllikuma komentāri. Otrā daļa (IX-XVII nodaļa). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2016, 358. lpp.

Krastiņš U. Normu konkurence un noziedzīgu nodarījumu ideālā kopība. Tiesību efektivitāte postmodernā sabiedrībā. Latvijas Universitātes 73. zinātniskās konferences rakstu krājums: LU Akadēmiskais apgāds, 2015., 179. lpp.

Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības. Sevišķā daļa. Trešais papildinātais izdevums. Zinātniskais redaktors prof. U. Krastiņš. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2009., 643. lpp.

Turpat.

Latvijas Republikas Vidzemes apgabaltiesas 2011. gada 1. novembra spriedums lietā Nr.11280046607.

Krastiņš U., Liholaja V. Krimināllikuma komentāri. Otrā daļa (IX-XVII nodaļa). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2016, 362.-363. lpp.
DOI: https://doi.org/10.17770/acj.v1i74.2888

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Administrative and Criminal JusticeThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License