ADMISSIBILITY OF EVIDENCE IN THE INVESTIGATION OF ROAD TRAFFIC ACCIDENTS IN PRE-TRIAL CRIMINAL PROCEEDINGS

Sanita Labozeviča

Abstract


The research paper is devoted to the problems of evidence’s disposal admissibility in road accident investigation during pre-trial criminal proceedings. The understanding of evidence admissibility in the Latvian and foreign criminal procedural law theory and law enforcement practice is examined; implementation of the establishment during pre-trial criminal proceedings by investigating road accident crimes during pre-trial criminal proceedings. The objective of the research paper: to investigate theoretical and practical issues of the establishment of disposal admissibility by investigating road accident crimes during pre-trial criminal proceedings; to identify problems in this context and to offer their solutions. During the practice pre-trial criminal investigation in road accident cases indicate shortcomings in the legal framework, as well as the competence of officials conducting criminal proceedings, the organization of work and the lack of methodological materials and standardized forms related to the specific nature of the road accident investigation. The solutions proposed by the author are related to the strengthening of the attachments’ admissibility specified in section 130 of the Criminal Procedure Law as evidence in criminal proceedings.

Keywords


guarantee of fundamental rights of a person; evidence; investigation activities; pre-trial criminal proceedings; road accident investigation; unacceptable evidence

Full Text:

PDF

References


Raksta pamatā ir autores maģistra darbs, kas aizstāvēts Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā 2019. gada 1. februārī.

Kriminālprocesa likums (2005. g. 21. apr.). Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 11.05.2005., Nr.74 (3232), Ziņotājs, 09.06.2005., Nr.11., 130. pants.

Martin E.A. (2003). Oxford dictionary of Law. 5th ed. Oxford, Oxford University press. P. 13. Pieejams tiešsaistē, 15.10.2018.

Журкина О.В. (2016). Доказательства в уголовно-процессуальном законодательстве зарубежных стран // Вопросы российского и международного права. № 3. C. 110. Pieejams tiešsaistē, 28.09.2018.

The legal structure of propensity evidence. (2016.25.Apr.). The International Journal of Evidence & Proof. First Published. Pieejams tiešsaistē, 26.10.2018.

Krimināllikums (1998. g. 17. jūn.). Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 08.07.1998., Nr.199/200 (1260/1261), Ziņotājs, 04.08.1998., Nr.15., XXI nodaļa.

Krastiņš, U., Liholaja, V., Hamkova, D. (2016). Krimināllikuma komentāri. Trešā daļa (XVIII-XXV nodaļa). Rīga: TNA, 404. lpp.

Valsts policijas statistika atskaite par CSNg (2015.-2018.30.11.). Iekšlietu ministrijas atskaite. Nepublicēts.

Bulgakova, I. (2007). Neatliekamās procesuālās darbības izmeklēšanā pirmstiesas procesā. LPA Raksti, Nr.14. (1).p. 4. lpp.

Labozeviča, S. (2018). Sākotnējās un neatliekamās procesuālās darbības ceļu satiksmes negadījumu izmeklēšanā. 2018. gada 18. maija Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Starptautiskās studentu un docētāju zinātniski-praktiskās konferences “Indivīds. Sabiedrība. Valsts” rakstu krājums, 2019.

Ceļu satiksmes negadījuma vietas un ar to saistīto transporta līdzekļu apskate un izpēte (2001). Valsts policijas ekspertīžu centrs, Rīga, 11. lpp.

Turpat, 11. lpp.

Kriminālprocesa likums (2005. g. 21. apr.). Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 11.05.2005., Nr.74 (3232), Ziņotājs, 09.06.2005., Nr.11, 138. pants.

Kriminālprocesa likums (2005. g. 21. apr.). Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 11.05.2005., Nr.74 (3232), Ziņotājs, 09.06.2005., Nr.11., 139. pants.

Чернецкий О.К. (2015). Оценка результатов следственного эксперимента. Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Юридические науки. №1. С. 216 - 220. Pieejams tiešsaistē, 25.08.2018.

Gilson, C. C. (2010. 23. Jun.). The Admissibility of Expert Evidence in Criminal Proceedings in England and Wales. Law Commission Consultation Paper No. 190. Pieejams tiešsaistē, 28.09.2018.

Kriminālprocesa likums (2005. g. 21. apr.). Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 11.05.2005., Nr.74 (3232), Ziņotājs, 09.06.2005., Nr.11., 193. pants.

Meikališa, Ā., Strada – Rozenberga, K. (2018.). Pārmaiņu laiks kriminālprocesā turpinās – 2018. gada 20.jūnija grozījumi Kriminālprocesa likumā, Jurista vārds, Nr. 33 (1039).

Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. 15.10.1998. likums/LV, 331/332 (1392/1393), 04.11.1998.; Ziņotājs, 03.12.1998.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas 2017. gada 30. maija lēmums lietā Nr.SKK-60/2017. http://at.gov.lv/lv/judikatura, 04.09.2018.

Kriminālprocesa likums (2005. g. 21. apr.). Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 11.05.2005., Nr.74 (3232), Ziņotājs, 09.06.2005., Nr.11., 60.2 pants.

John B. (2016.28.Sept.). Admissibility of Improperly Obtained Data as Evidence in International Arbitration Proceedings, Kluwer Arbitration Blog. (MIDS Geneva, LL.M. in International Dispute Settlement). Pieejams tiešsaistē, 24.11.2018.

The subject and limits of proof in criminal proceedings. Research and evalution of evidence. Pieejams tiešsaistē, 25.10.2018.

Ojo, I. (2013). The Relevance of Confessions in Criminal Proceedings. International Journal of Humanities and Social Sciene Vol. 3 No. 21, Faculty of Law Adekunle Ajasin University Akungba Akoko, Ondo State Nigeria. Pieejams tiešsaistē, 24.11.2018.

Decker, S.H. (1980). The effect of police characteristics on alternative measures of police output. Criminal Justice Review, Crime Science, An Interdisciplinary Journal, 5 (2), 34-40. Pieejams tiešsaistē, 25.09.2018.

Collier, P.M. (2001). Police performance measurement and human rights. Crime Science, An Interdisciplinary Journal Public Money and Management, 21 (3), 35-39. Pieejams tiešsaistē, 25.11.2018.

Vintiša, K. (2011). Kompetenču vārdnīca, Valsts pārvaldes amatu kompetenču apraksti. CREATIVE TECHNOLOGIES. 4. lpp. Pieejams tiešsaistē, 15.08.2018.
DOI: https://doi.org/10.17770/acj.v1i86.4219

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Administrative and Criminal JusticeThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License