SOME ASPECTS OF THE OPERATIONAL ACTIVITIES PROCEDURE’S OPTIMIZATION

Leonīds Makans

Abstract


The paper deals with the problem of the operational activities measures’ use in general and the specific method depending of the stage of the operational activities’ procedure. On the basis of the historical and theoretical foundations’ study of the operational activity on this issue, and on other countries’  experience, as well as the relevant legal acts, a conclusion was drawn on the disproportionate distribution of operational-activities’ measures on the  investigatory examination and investigatory process’s  stages. The proposals were made to amend the Operational Activities Law on this issue.


Keywords


Operational Activities’ Law; operational-activities’ procedure; the stages of operational investigative procedure

Full Text:

PDF

References


Operatīvās darbības likums. 16.12.1993. likums/LV, 131, 30.12.1993.; Ziņotājs, 13.01.1994.

Padomju laika instrukciju apkopojums. Saeimas deputāts (SC) Andrejs Elksniņš intervijā Sandrim Točam. // Diena, 22.01.2012., Nr. 17(6266), 3. lpp.

Kavalieris A., Makans L. Teorētiski nepamatoti un praktiski nepieļaujami uzbrukumi Operatīvās darbības likumam Latvijā. Administratīvā un Kriminālā Justīcija, Nr.3(60), 2012., 14.-17. lpp.

Ivančiks J. Operatīvās darbības likums politiķu rokās. Administratīvā un Kriminālā Justīcija, Nr.3(60), 2012., 5.-13. lpp.

Turpat, 7. lpp.

Kavalieris A., Makans L. Teorētiski nepamatoti un praktiski nepieļaujami uzbrukumi Operatīvās darbības likumam Latvijā. Administratīvā un Kriminālā Justīcija, Nr.3(60), 2012., 14.-17. lpp.

Matvejevs A. Operatīvās darbības tiesiskā regulējuma problēmas. Socrates: RSU elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls, Nr. 3 (9), 2017., 85. lpp.

Grozījumi Operatīvās darbības likumā. 10.03.2016. likums. Latvijas Vēstnesis. 57 (5629), 22.03.2016. Stājās spēkā 01.08.2016.

Operatīvās darbības likuma. 16.12.1993. likums/LV, 131, 30.12.1993.; Ziņotājs, 13.01.1994. 18. p.

Bergmanis A. Operatīvā darbība un sevišķā veidā veicamās izmeklēšanas darbības. Latvijas Universitātes Raksti, 2003. 657. sēj.: Juridiskā Zinātne, 83.-95. lpp.

Operatīvās darbības likuma. 16.12.1993. likums/LV, 131, 30.12.1993.; Ziņotājs, 13.01.1994. 1., 2. p.

Operatīvās darbības likuma. 16.12.1993. likums/LV, 131, 30.12.1993.; Ziņotājs, 13.01.1994. 20., 21., 22. p.

http://www.tezaurs.lv/llvv/

Основы оперативно-розыскной тактики органов внутренних дел. – Москва, 1986, с.17-27.

Kavalieris A., Ivančiks J., Makans L. Kriminālmeklēšana, 2. d. – Rīga, LPA, 1996., 16.-22. lpp.

Оперативно-розыскная деятельность. – Москва: ИНФРА, 2001, с. 436-440.

Operatīvās darbības likuma. 16.12.1993. likums/LV, 131, 30.12.1993.; Ziņotājs, 13.01.1994. 20., 9.,11.,13.,16. p.

Pastille J. K., Rusanovs E. Operatīvajā darbībā iegūto pierādījumu izmantošana: Problēmas un iespējamie risinājumi. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003., 34. lpp.

Kavalieris A., Makans L. Ievads kriminālmeklēšanā. – Rīga, LPA, 2002., 115.-121. lpp.

Operatīvās darbības likuma. 16.12.1993. likums/LV, 131, 30.12.1993.; Ziņotājs, 13.01.1994. 2. p 2. p.

Основы оперативно-розыскной тактики органов внутренних дел. – Москва, 1986, с. 28- 34.

Operatīvās darbības likuma. 16.12.1993. likums/LV, 131, 30.12.1993.; Ziņotājs, 13.01.1994. 22. p.

Skat. Matisāns L. Operatīvā darbība un pierādījumi kriminālprocesā. Jurista Vārds, 12. aprīlis, 2011 /NR. 15 (662).

Kriminālprocesa likums. 21.04.2005. likums/LV, 74 (3232), 11.05.2005.; Ziņotājs, 09.06.2005.

Matisāns L. Operatīvā darbība un pierādījumi kriminālprocesā. Jurista Vārds, 12. aprīlis, 2011 /NR. 15 (662).

Skat. Makans L. Procesuālo un operatīvo darbību vienlaicīga pielietojuma problēma konkrētu noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un izmeklēšanā. Referāts zin. prakt. konferencē “Latvijas kriminālprocesa likuma piemērošanas pirmā gada problēmas”. – Rīga, LPA, konferences materiālu krājums. 2006.
DOI: https://doi.org/10.17770/acj.v2i87.4297

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Administrative and Criminal JusticeThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License