PROPOSED AMENDMENTS TO THE OPERATIONAL ACTIVITIES LAW ENDORSED BY PARLIAMENTARY SUBCOMMITTEE

Jānis Ivančiks

Abstract


The article provides insight into the actual problem of law enforcement authorities – amendments and supplements on Operational activities Law. The article also gives analysis of proposals of amendments and supplements given by Subcommittee of Parliamentary Defense, Internal Affairs and Corruption Prevention Committee. Simultaneously author takes into account realistic circumstances, situations and opportunities of operational structures and exigency of respecting for human rights and gives certain proposals how to resolve identified problems.

Full Text:

PDF

References


Iekšlietu ministrijas piedāvātais likumprojekts. tap.mk.gov.lv/doc/2014_12/IEMAnot_151014_GrozODL.758.doc

Valsts pārvaldes iekārtas likums. 06.06.2002. likums/LV, 94 (2669), 21.06.2002., Ziņotājs, 14, 25.07.2002.

Kredītiestāžu likums. 05.10.1995. likums/LV, 163 (446), 24.10.1995., Ziņotājs, 23, 07.12.1995.

Iekšlietu ministrijas piedāvātais likumprojekts.

Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija. 04.11.1950. starptautisks dokuments /LV, 143/144 (858/859), 13.06.1997.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis. http://publications.europa.eu/resource/cellar/dea280f6-1b9b-11e4-933d-01aa75ed71a1.0013.01/DOC_1

Tiesas (virspalāta) 2014. gada 8. aprīļa spriedums. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=153045&pageIndex=0&doclang=LV&mode=req&dir=&occ=first∂=1&cid=414769

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Operatīvās darbības likuma pilnveidošanas apakškomisijas sēdes materiāli.

Iekšlietu ministrijas piedāvātais likumprojekts. tap.mk.gov.lv/doc/2014_12/IEMAnot_151014_GrozODL.758.doc

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Operatīvās darbības likuma pilnveidošanas apakškomisijas sēdes materiāli.

Autora personiskā arhīva materiāli.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2013. gada 5. novembra lēmums lietā Nr.6-7-00147-13/9 SKA- 996/2013

Iekšlietu ministrijas piedāvātais likumprojekts. tap.mk.gov.lv/doc/2014_12/IEMAnot_151014_GrozODL.758.doc

Konceptuāli atbalsta grozījumus Operatīvās darbības likumā. http://at.gov.lv/lv/pazinojumi-presei/par-tieslietu-padomi/2014/decembris/6776-konceptuali-atbalsta-grozijumus-operativas-darbibas-likuma/
DOI: https://doi.org/10.17770/acj.v1i70.4327

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Administrative and Criminal JusticeThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License