INHERITANCE BY CONTRACT COMPLEX INSTITUTION: PROBLEMATIC ISSUES ACTUALIZATION

Edvards Pilipsons

Abstract


Inheritance by contract exists as a complex legal institution, including both agreements and unilateral transactions mediating the alienation of property objects. Simultaneously inheritance by contract appears as a complex legal compound and transplant. Legal doctrine and legislative practice devote insufficient attention in this legal phenomenon research. This article deals with this complex institution problematic actualization highlighting key points for future analysis and research.

Full Text:

PDF

References


Gencs, Zigmants. Mantošana: zinātniski praktisks komentārs. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002, 471. lpp.; Z. Gencs. Mantojumu kārtošana. Rīga, 1996.; Krauze, Rolands. Mantojuma tiesības. 2. papildinātais izdevums. – Rīga: KIF „Biznesa komplekss”, 1997., 175. lpp.; Civillikuma komentāri. Mantojuma tiesības. Sastādījuši: R. Krauze un Z. Gencs. – R.: Mans īpašums, 1997., 392. lpp.; Vitiņs, V. Mantojuma tiesības jaunā Civillikumā// Kurzemes Vārds, 1937: 6-12.; Sinaiskis, Vasilijs. Latvijas civiltiesību apskats. Lietu tiesības. Saistību tiesības. – Rīga: PA, 1995, 202. lpp.; Torgāns, Kalvis. Saistību tiesības: mācību grāmata. I un II daļas.– Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2008.; Richard Stone. Contract Law. Second edition. – London: Cavendish, 1996. – Pp. 1-305.; John Smith. The Law of Contract. – London, Sweet and Maxwell, 2002. – Pp. 1-269.; Geoffrey Samuel. Law of Obligations. – Northampton: Edward Elgar, 2010. – Pp. 1-341.; Irene Kull. Legal Remedies Provided in the Estonian Draft Law of Obligations Act for Breachof Contractual Obligations//Law Review University of Tartu, 1999; IV (1999): 147-159.

Līgumiskās mantošanas veidi un mantojuma līgums//Mūsu Īpašums, 1938., 3-8. lpp.; Padomnieks mantošanas lietās//Rīts, 1937., 63: 2-10. lpp.; Vērtīgs atbalsts mantojuma lietu kārtošanā//Kurzemes Vārds, 1937, 51: 3-6. lpp.

Ķigurs, V. Iegātnis latvju ieraduma tiesībās//Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, 1940; 4: 676-681. lpp.

Kalniņš, V. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture. – Rīga: Zvaigzne, 1972. – 340-341. lpp.

Statute of the Hague International Conference on Private International Law. Article 1. The purpose of the Hague Conference is to work for the progressive unification of the rules of private international law.

Statute of UNIDROIT. Article 1. The purposes of the International Institute for the Unification of Private Law are to examine ways of harmonising and coordinating the private law of States and of groups of States, and to prepare gradually for the adoption by the various States of uniform rules of private law. To this end the Institute shall: (a) prepare drafts of laws and conventions with the object of establishing uniform internal law; (b) prepare drafts of agreements with a view to facilitating international relations in the field of private law; (c) undertake studies in comparative private law;(d) take an interest in projects already undertaken in any of these fields by other institutions with which it may maintain relations as necessary; (e) organise conferences and publish works which the Institute considers worthy of wide circulation. Statute of UNIDROIT.

Цитируется по: Hague Conference on Private International Law. http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=10#family [08.01.2016.]

Sompong Sucharitkul. Unification of Private Law and Codification of International Law. More and more the trends of today and tomorrow seem to favor an inductive rather than a legislative or deductive method of work. An empirical approach appears to have been followed in the making of international law at the stage of codification of existing rules as well as at the more advanced stage of projecting future development or evolution of norms to be accepted in the general practice of States. 3 Uniform Law Rev. 693 (1998): 699.

Act on Conflict of Laws in regard to Succession. Article 1. The right of intestate succession to the property of a deceased Swedish citizen shall be determined by Swedish law, even if the deceased did not have his permanent residence within the Realm. Act on Conflict of Laws in regard to Succession. Swedish Cod e of Statutes. SFS 1937: 81. With amendments.

Law on Citizenship of the Republic of Lithuania. Enacted 17 September 2002. Into force:(new version):15 July 2008 Published: IX-1078. With amendments.

Litvins, Gatis. Baltijas tiesību telpa: Igaunijas un Lietuvas likumdošanas apskats//Jurista Vārds, 15.12.2015., Nr. 49 (901), 35. lpp.

Bojārs, Juris. Starptautiskās privāttiesības. – Rīga: Zvaigzne ABC,1998., 263. lpp.

Здесь и далее – сфера правого регулирования.

Постатейный научно-практический комментарий части третьей Гражданского кодекса РФ / Под общ. ред. А.М. Эрделевского. Библиотечка РГ. М., 2001; Виноградова Р.И., Дмитриева Г.К., Репин В.С. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей. С. 399.

Kegel G. Internationales Privatrecht. München, 1971. S. 154.

C.M.V. Clarkson., Johnathan Hill. The Conflict of Laws. In reality the term “domicile” has a variable meaning in English law. C.M.V. Clarkson., Johnathan Hill. The Conflict of Laws. Fourth Edition. Oxford University Press, 2011. – 511 p. – p. 305.

Civillikums. Civillikums. Pieņemts: 28.01.1937. Stājas spēkā: 01.09.1992. Publicēts: „Valdības Vēstnesis”, 41, 20.02.1937. Ar grozījumiem un papildinājumiem.

Francesco de Cecco. Fundamental Freedoms, Fundamental Rights, and the Scope of Free Movement Law// German Law Journal, 2014; Vol. 15. No.03: 384.

Поленина С.В. Комплексные правовые институты и становление новых отраслей права /С.В. Поленина. // Правоведение. – 1975. - №3. – С.71-79.

Там же, с. 71.

Convention on the Conflict of Laws Relating to the Form of Testamentary Dispositions. Concluded 5 October 1961. Into force 5 January 1964.

Convention on the Conflict of Laws Relating to the Form of Testamentary Dispositions. Article 2. Article 1 shall apply to testamentary dispositions revoking an earlier testamentary disposition. Convention on the Conflict of Laws Relating to the Form of Testamentary Dispositions. Concluded 5 October 1961. Into force 5 January 1964.

Convention on the Conflict of Laws Relating to the Form of Testamentary Dispositions. Status table. http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=40 [03.09.2015].

«Английское право – наше национальное достояние, при этом многие положения международного права построены на принципах права английского. Оно пользуется заслуженной популярностью … и часто избирается в качестве применимого законодательства при заключении договоров и ведении судебных разбирательств во всех точках мира. Лондон – крупнейший рынок юридических услуг в Европе». Интервью с Э. Дарвиным. // Рынок юридических услуг за рубежом. Великобритания. – Приложение к журналу «Корпоративный юрист», 2008, №1, с. 21. «Положения английского права получили широкое распространение и применяются в США, бывших английских доминионах». Предисловие к книге: Ансон В. Договорное право. – М.: Юридическая литература, 1984, c.5.

Strautiņš E. Ievads ārvalsts likuma piemērošanā.// Jurista Vārds, 2006; Nr.30 (433).

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2011. gada 27. aprīļa spriedums lietā Nr. SKC –131/2011.

Lorenzen, Ernest G. Qualification, Classification, or Characterization Problem in the Conflict of Laws (1941). Faculty Scholarship Series. Paper 4584.

Veijo Heiskenen. And/Or: the Problem of Qualification in International Arbitration// The Journal of the London Court of International Arbitration,2010; Volume 26. Number 4.

Lorenzen, Ernest G. The Qualification, or Characterization Problem in the Conflict of Laws. Conflict of Laws. Edited by Richard Fentiman. Dartmuth Publishing Company Limited, 1996: 105-123.

Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I), Official Journal L 177, 04/07/2008 P. 0006 – 0016.

Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I). Article 1. Material scope.(2). The following shall be excluded from the scope of this Regulation: (c) obligations arising out of matrimonial property regimes, property regimes of relationships deemed by the law applicable to such relationships to have comparable effects to marriage, and wills and succession; Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I), Official Journal L 177, 04/07/2008 P. 0006 – 0016.

Krasta, Kristīna. Ārvalsts prevalējošo imperatīvo tiesību normu piemērošanas pienākums. // Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika: Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014., 389. lpp.

Marie-Claude Najm. Codification of Private International Law in the Civil Code of Qatar. Yearbook of Private International Law, 2006: 259.

Lex causae – is a convenient shorthand expression denoting the law (usually but not necessarily foreign) which governs the question. Collins, L., Dicey and Morris on The Conflict of Laws (London: Sweet & Maxwell, 2000), p. 29

Ridha Boukhari. La qualification en droit international privé. „Par ailleurs, la loi de situation peut se confondre avec la loi successorale lorsque la succession comprend des biens immeubles”. Les Cahiers de droit,2010, vol. 51, Nr. 1: 159-193.

«Принципы и порядок рассмотрения судебных дел устанавливаются Конституцией, гражданскими процессуальными, уголовно-процессуальными и административными процессуальными законами, а также законом “О сохранении, использовании документов бывшего Комитета государственной безопасности и констатации факта сотрудничества лиц с КГБ”». Закон Латвийской Республики «О судебной власти». Закон принят Верховным Советом Латвийской Республики 15 декабря 1992 года. (С изменениями, внесенными по состоянию на 30 апреля 2009 года). Статья 2. http://worldconstitutions.ru/?p=891

Briedis, Edgars. Problēmas saistībā ar prasības nodrošināšanu. // Jurista Vārds, 16.11.2010., Nr. 46 (641).

Swiss Civil Procedural Code. Title 6: Arbitral Award Art. 381. Applicable law (1) The arbitral tribunal decides:

(a). according to the rules of law chosen by the parties; or (b). based on equity, if the parties have authorised it to do so. (2) In the absence of such choice or authorisation, it shall decide according to the law that an ordinary court would apply. Swiss Civil Procedural Code. Enacted and into force 19 December 2008. Published: BBl 2006 7221. With amendments.

Quebec Code of Civil Procedure. Art. 23. The jurisdictions of the Court of Appeal, the Superior Court and the Court of Québec extend throughout Québec. Quebec Code of Civil Procedure. Committee's Report released: 29 July 2001. Came into force: 1 January 2003. Updated to 1 October 2013. With amendments.

Koncepcija par starptautisko privāttiesību nacionālo regulējumu. Ministru kabineta rīkojums Nr. 859. Pieņemts: 03.11.2006. Stājas spēkā: 03.11.2006. Zaudē spēku: 14.04.2010. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 177 (3545), 07.11.2006.

Ministru kabineta rīkojums Nr.209 “Par aktualitāti zaudējušajiem attīstības plānošanas dokumentiem un Ministru kabineta rīkojumiem”. Pieņemts: 14.04.2010. Stājas spēkā: 14.04.2010. Publicēts: „Latvijas Vēstnesis”, 61 (4253), 16.04.2010.

Ministru kabineta rīkojums Nr.797 “Par Koncepciju par Civillikuma Mantojuma tiesību daļas modernizāciju”. Pieņemts: 19.11.2009. Stājas spēkā 19.11.2009. Publicēts: „Latvijas Vēstnesis”, 184 (4170), 24.11.2009.

Ministru kabineta rīkojums Nr.797 “Par Koncepciju par Civillikuma Mantojuma tiesību daļas modernizāciju”. Pieņemts: 19.11.2009. Stājas spēkā 19.11.2009. Publicēts: „Latvijas Vēstnesis”, 184 (4170), 24.11.2009.

Ministru Kabineta sēdes protokollēmums Nr. TA-1805.

Grozījumi Civillikumā. Pieņemts: 08.05.2014. Stājas spēkā: 01.07.2014. Publicēts: „Latvijas Vēstnesis”, 98 (5158), 22.05.2014.

Tieslietu Ministrijas Darbības Stratēģija 2015.–2016. gadam. Latvijas Republikas Tieslietu ministrija// https://www.tm.gov.lv/lv/ministrija/ricibas-plans-vadibas-dokumenti/tieslietu-ministrijas-darbibas-strategija (06.01.2016).

Там же, с. 23.

Civillikums. Ceturtā daļa. Saistību tiesības. 1672. p. Solidāras saistības nodibina ar līgumu, testamentu vai likumu. Civillikums. Ceturtā daļa. Saistību tiesības. Pieņemts 1937. gada 28. janvārī. Stājas spēkā 1993. gada 1. martā. Publicēts: „Valdības Vēstnesis”, 46, 26.02.1937. Ar grozījumiem un papildinājumiem.

Civillikuma komentāri: Mantojuma tiesības. R. Krauze., Z. Gencs. – R.: Mans Īpašums,1997. – 11-12. lpp.

Šermukšnis, I., Bulavs, P., Solovjakovs, J., Virko, E. Identificētie problēmu jautājumi Latvijas Republikas mantojuma tiesību regulējumā// https://www.tm.gov.lv/files/archieve/lv_documents_petijumi_Petijums_mantojumatiesibas.doc. (18.08.2015).

Там же, с.14.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Zaļā grāmata par mantošanu un testamentiem”. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 3.2.2006, C 28/1.

Zemesgrāmatas Latvijā. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2003. – 112. lpp.

Bičkovičs, Ivars, Strada-Rozenberga, Kristīne. Latvijas tiesību doktrīnas nozīme tiesu praksē//Latvijas Republikas Augstākās tiesas biļetens, 2014. – 22. lpp.

Second Update on Judicial Jurisdiction and Recognition and Enforcement of Decisions in Matters of Succession upon Death. Preliminary Document No 4 of March 2000 for the attention of the Special Commission of May 2000 on general affairs and policy of the Conference. Hague conference on Private International Law. http://www.hcch.net/upload/wop/gen_pd4e.pdf [04.01.2016].

International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT). UNIDROIT Work Programme 2014-2016. http://www.unidroit.org/about-unidroit/work-programme [04.01.2016].

International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT). Succession. http://www.unidroit.org/instruments/succession [10.01.2016].

Convention providing a Uniform Law on the Form of an International Will. Article 2. This law shall not apply to the form of testamentary dispositions made by two or more persons in one instrument. Convention providing a Uniform Law on the Form of an International Will. Concluded 26 October 1973.

Eugene F. Scoles., Peter Hay. Conflict of Laws. St.Paul, Minn. West Publishing Co, 1984. – p. 796.

Regulation (EU) No 650/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance and enforcement of authentic instruments in matters of succession and on the creation of a European Certificate of Succession. 27.7.2012. Official Journal of the European Union, L 201/107.

Civillikums, 114. pants: Laulības līgumi, kas satur rīkojumu nāves gadījumam, pakļauti arī vispārējiem noteikumiem par mantojuma līgumiem. Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības. Pieņemts: 28.01.1937.Stājas spēkā: 01.09.1992. Publicēts: “Valdības Vēstnesis”, 41, 20.02.1937. Ar izmaiņām un papildinājumiem; Family Law Act (Ontario). Marriage contracts. 52. (1) Two persons who are married to each other or intend to marry may enter into an agreement in which they agree on their respective rights and obligations under the marriage or on separation, on the annulment or dissolution of the marriage or on death… Family Law Act (Ontario). R.S.O. 1990, Chapter F.3. Last amendment: 2015, c. 9, s. 28., Inheritance (Provision for Familyand Dependants) Act 1975. Section 11. Inheritance (Provision for Familyand Dependants) Act 1975. 1975 Ch. 63. With amendments; Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch. § 1217: Ehepakte heißen diejenigen Verträge, welche in der Absicht auf die eheliche Verbindung über das Vermögen geschlossen werden. Sie haben vorzüglich die Gütergemeinschaft und den Erbvertrag zum Gegenstand. Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch. StF: JGS Nr. 946/1811.

Regulation (EU) Nr. 650/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012. Art. 1. (2) the following shall be excluded from the scope of this Regulation: (a) the status of natural persons, as well as family relationships and relationships deemed by the law applicable to such relationships to have comparable effects; (d) questions relating to matrimonial property regimes and property regimes of relationships deemed by the law applicable to such relationships to have comparable effects to marriage; (e) maintenance obligations other than those arising by reason of death; Regulation (EU) Nr. 650/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012. 27.7.2012. Official Journal of the European Union, L 201/107.

Coxall, Edward. EU adopts new rules on inheritance law. The Regulation (EU Regulation 650/2012) will apply to the succession of persons who die on or after 17th August 2015 although there are certain transitional provisions which are now in force and mean that if a person chooses the succession law which will be applicable prior to 17th August 2015 that choice will be valid, subject to it complying with the provisions of the Regulation. Edward Coxall. EU adopts new rules on inheritance law// 10.09.2012. http://www.mayowynnebaxter.co.uk/blog/eu-adopts-new-rules-on-inheritance-law/ [10.01.2016].

Цитируется по: Plender, Richard, Wilderspin, Michael. The European Contract Convention. The Rome Convention on the Choise of Law for Contracts. London. Sweet and Maxwell, 2001, p.6.

Magnus, Ulrich, Manikowsky, Peter. Joint Response to the Green Paper on the Conversion of the Rome Convention of 1980 on the Law applicable to Contractual Obligation into a Community Instrument and its Modernisation// COM (2002) 654 final. – p.17.

Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Edited by Christian von Bar, Eric Clive, Hans Schulte-Nolke//European Law Publishers, 2008: 13.
DOI: https://doi.org/10.17770/acj.v3i72.4338

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Administrative and Criminal JusticeThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License