LEGAL OBLIGATION OF FRAUD PREVENTION TO PROTECT FINANCIAL INTERESTS OF THE EUROPEAN UNION

Kristīne Ārensone

Abstract


Legal instruments that are required for fraud prevention are developed by European Union countries, however their results are not sufficient. Aim of this article is to review how legal obligation of fraud prevention to protect EU financial interests is fulfilled according to the requirements of Treaty on European Union, as well as to propose improvements for fraud mitigation of EU funds. To analyze possibilities how to prevent / mitigate fraud of EU Funds, fraud analyst’s Dr. Donald Cressey “fraud triangle” conception is reviewed in the article.

Full Text:

PDF

References


Krāpšanas apkarošana un Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzība.Pieejams:http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/displayFtuhtml?ftuId= FTU_1.5.5.html

Latvijas Republikas Finanšu ministrija, Eiropas Savienības budžets. Pieejams: http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/es_un_es_budzets/

Turpat.

Latvijas Republikas Finanšu ministrija, Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzība.Pieejams: http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/es_un_es_budzets/es_finansu_interesu_aizsardziba/hronologija/

Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomes nolikums: Ministru kabineta 16.12.2014. noteikumi Nr. 769. Latvijas Vēstnesis, Nr. 252 (5312), 18.12.2014.

Par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomes sastāvu Finanšu ministrijas 12.06.2015. rīkojums Nr. 244.

Likums par budžetu un finanšu vadību: LR likums. Latvijas Vēstnesis Nr. 41 (172), 06.04.1994.

Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomes nolikums: Ministru kabineta 16.12.2014. noteikumi Nr. 769. Latvijas Vēstnesis, Nr. 252 (5312), 18.12.2014.

Līguma par Eiropas Savienības darbību Konsolidētā versija. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis. 26.10.2012., Nr. C 326/47, 325. pants.

Turpat, 325. pants.

Padomes Regula par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (EK,EURATOM) Nr. 1605/2002, 2002. gada 25. jūnijs, 2002 R1605.

Konvencija par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību, pieņemta 26.07.1995. Latvijas

Vēstnesis, 17.04.2003, Nr. 60 (2825).

Krimināllikums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, Nr. 199/200 (1260/1261), 08.07.1998., 177.pants.

Turpat, 177. pants.

Komisijas 2001. gada 2. marta Regula (EK) Nr. 448/2001, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1260/1999 attiecībā uz procedūru finanšu korekciju izdarīšanai palīdzībā, kas piešķirta no struktūrfondiem.

Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu, Kohēzijas fonda,Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta, Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansētajos projektos. Latvijas Republikas Finanšu ministrija,Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas departaments, 13.03.2014.

Turpat.

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums: LR likums.Latvijas Vēstnesis, Nr. 114 (397), 02.08.1995., 2. pants.

Turpat, 2. pants.

Eiropas Komisija, Komunikācijas Ģenerāldirektorāts, ES cīņa pret krāpšanu un korupciju. Ieskats Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai – OLAF – darbā. 2014. gads.

Turpat.

Harry Cendrowski, James P. Martin, Louis W. Petro. The Handbook of Fraud Deterrence, 2007,41. p.

The Fraud Triangle. Association of Certified Fraud Examiners. Fraud Resources. Pieejams: http://www.acfe.com/fraud-triangle.aspx

Mackevičius J., Giriūnas L. Transformational Research of the Fraud Triangle. Vilnius University,Lithuania, ISSN 1392-1258. Ekonomika 2013 Vol. 92(4). Pieejams: http://www.vu.lt/leidyba/dokumentai/zurnalai/EKONOMIKA

Beyond the Fraud Triangle, Enhancing Deterrence of Economic Crimes. Pieejams: http://www.fraud-magazine.com/article.aspx?id=4294970127

Harry Cendrowski, James P. Martin, Louis W. Petro. The Handbook of Fraud Deterrence, 2007, 41. p.

Turpat, 41. lpp.
DOI: https://doi.org/10.17770/acj.v4i73.4354

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Administrative and Criminal JusticeThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License