THE PROHIBITION OF TORTURE, CRUEL OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT IN CLOSED INSTITUTIONS

Jelena Girfanova

Abstract


In the paper “The prohibition of torture and other cruel, inhuman or degrading punishment in closed Institutions” the author has examined the obxervasnce of  persons’  in detention,  custody or imprisonment human rights in the European regional acts and national instruments as well as the provision of health care for detainees and convicted persons alike.

All basic human rights’ documents, namely: the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the United Nations and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms state that “no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, degrading his or her human dignity”.

 All persons who have been punished, regardless of the crimes for which they were convicted, have the right to humane treatment and respect for their personality. No actions of people, whatever they may be, justify the inhuman treatment of them or the humiliation of their personality. 

 


Keywords


human rights, torture, ill-treatment, health care, European Committee for the Prevention of Torture

Full Text:

PDF

References


Latvijas Republikas Tiesībsargs. Pilsoniskās un politiskās tiesības. Spīdzināšanas un cietsirdīgas apiešanās aizliegums. http://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/cilvektiesibas/pilsoniskas-un-politiskas-tiesibas/apraksts.

Управление Верховного Комиссара по правам человека ООН. Права человека и тюрьмы. Учебное пособие по правам человека для персонала пенитенциарных учреждений, ООН, Женева, 2000. С. 20. https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training11Add3ru.pdf.

Управление Верховного Комиссара по правам человека ООН. Права человека и тюрьмы. Учебное пособие по правам человека для персонала пенитенциарных учреждений, ООН, Женева, 2000. C. 1. https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training11Add3ru.pdf.

Latvijas Republikas Satversme: Latvijas Republikas likums. Pieņemta 15.02.1992., spēkā no 07.11.1922. Latvijas Vēstnesis Nr. 43, 01.07.1993. ar grozījumiem līdz 25.05.2017. https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme.

Konvencija pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem: starptautisks dokuments. 1.1. pants. Latvijas Vēstnesis Nr. 135 (4533), 30.08.2011. https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1151.

ANO Cilvēktiesību komitejas Vispārējais komentārs Nr. 20//ANO dokuments A/47//40.-1992.-4.-5. / Grāmatā “Cilvēktiesības Latvijas un pasaulē”. Prof. I. Ziemeles zin. redakcijā. Rīga: Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs, 2000. 4. lpp. http://egramata.com.

Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (accepted 09.12.1975.) http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/DeclarationTorture.aspx.

Правила Нельсона Манделы в ООН направленные на защиту прав и достоинства заключенных. http://www.un.org/russian/news/ru/print.asp?newsid=26280.

Eiropas spīdzināšanas novēršanas komiteja: vadlīnijas slēgta tipa iestādēm//Grāmatā “Cilvēktiesības Latvijā un pasaulē”. Prof. I.Ziemeles zin. redakcijā. Rīga, Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs, 2000., 89. lpp. http://egramata.com.

Zahars, V. Īss Eiropas cilvēktiesību kurss. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2012, 28. lpp.

Zahars, V. Īss Eiropas cilvēktiesību kurss. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2012, 29. lpp.

Стандарты ЕКПП. “Существенные” разделы общих докладов ЕКПП. CPT/Inf/E (2002) 1–Rev.2004. С. 5 / в сборнике Здоровье в исправительных учреждениях. Всемирная организация здравоохранения, 2015. https://ieej.lv/Fsrf5.

Ziņojums Latvijas Valdībai par Eiropas Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai (CPT) vizīti Latvijā no 2013. gada 12. septembra līdz 17. septembrim. https://www.tiesibsargs.lv/uploads/media/default/0001/01/cc7f4b7c764893e42b0a6caf4631284ddf3b2183.pdf.

Управление Верховного Комиссара по правам человека ООН. Права человека и тюрьмы. Учебное пособие по правам человека для персонала пенитенциарных учреждений, ООН, Женева, 2000. С. 45–46. https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training11Add3ru.pdf.

Койл, Э. Подход к управлению тюрьмой с позиций прав человека. Учебное пособие для тюремного персонала. https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/russian.pdf.

Управление Верховного Комиссара по правам человека ООН. Права человека и пенитенциарные учреждения. Учебное пособие по правам человека для персонала пенитенциарных учреждений, ООН, Женева, 2000. С. 51–53. https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training11Add3ru.pdf.
DOI: https://doi.org/10.17770/acj.v1i89.4411

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Administrative and Criminal JusticeThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License