Tendencies in Latgale museums’ work for the maintenance and popularization of culture heritage

Rita Burceva

Abstract


The objective of the research is to describe the traditional and innovative trends of Latgale region museums’ work in the field of culture heritage’s maintenance and popularization. The analysis of the documents and theoretical sources, the experience of reflection, the narrative approach are the methods that have been used in the research. Both municipality and private museums work in Latgale and most of them are characterised by the following development tendencies in the maintenance of culture heritage: the search of their own uniqueness and peculiarities, a modern interpretation of the existing museum collections, the interaction of modern culture expressions and cross-cultural communication, the pedagogical function of the museums, the development of museums’ informative environment.

Keywords


communication; culture heritage; informative environment; museum; pedagogical function

Full Text:

PDF

References


Aldersons, J. (2011). Mākslas un kultūras vārdnīca. Rīga: Zvaigzne ABC.

Attīstības projektu institūts (2005). Phare 2002. gada „Baltijas jūras sadarbības programma Latvijai” projekta „Baltijas kultūrvide: kultūras tūrisma produktu izveide Latvijā un Lietuvā” aktivitātes „Tirgus izpēte kultūras tūrisma produktiem Latvijā un jaunu Latvijas kultūras tūrisma produktu izstrāde” ietvaros izstrādātais Latvijas kultūras mantojuma tūrisma produktu tirgus izpētes dokuments. Skatīts 18.05.2012. http://www.pilis.lv/a_pnm/files/46_4.pdf.

Būmane, I. (2010). 111 privātie muzeji un kolekcijas Latvijā. Rīga: AS „Lauku Avīze”.

Garjāns, J. (sastād.) (1997). Muzeju izglītojošais darbs. Rīga: Latvijas muzeju asociācija.

Krūze, A. (2008). Latvijas Universitātes raksti. 738. sēj.: Zinātņu vēsture un muzejniecība. Muzejpedagoģijas attīstība LU Pedagoģijas muzeja darbībā. (224. - 230. lpp.) Rīga: LU.

Kultūras karte (2011). Skatīts 30.06.2012. http://www.kulturaskarte.lv/.

Kursīte, J. (2011). Letonika.lv. Tautas tradīcijas. Latgales podniecība. Skatīts 28.06.2012. http://www.letonika.lv/groups/default.aspx?cid=1005430&r=264&lid=1005430&q=&h=759.

LR KM (2009). Vispārējie darba rādītāji – MUZEJI. Skatīts 30.06.2012. http://www.km.gov.lv/lv/doc/nozaru/muz/MUZEJI_Darba_raditaji_2008.pdf.

Muzeju likums. (2005). Skatīts 12.06.2012. http://www.likumi.lv/doc.php?id=124955.

Priedītis, A. (2003). Kultūras teorija un kultūras vēsture. Daugavpils: A.K.A.

Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006. - 2015. gadam. Nacionāla valsts. Ilgtermiņa politikas vadlīnijas. (2006). Skatīts 16.05.2012. www.km.gov.lv/lv/doc/dokumenti/kulturpolitikas_vadlinijas.doc.

Veinberga S. (2004). Publiskās attiecības PR. Teorija un prakse. R.: Zvaigzne ABC.

Vidnere, M. (2011). Etnopsiholoģija. Etniskais cilvēkā un sabiedrībā. Rīga: Raka.

Столяров, Б.А. (2004). Музейная педагогика. Москва: Высшая школа
DOI: https://doi.org/10.17770/amcd2012.1222

Refbacks

  • There are currently no refbacks.