VIDES AIZSARDZĪBAS TEORIJA, PRAKSE UN PIEREDZE STUDIJU PROCESĀ THEORY, PRACTICE AND EXPERIENCE OF ENVIRONMENT PROTECTION IN STUDY PROCESS

Dzintra Atstāja

Abstract


The main accent in the article has been put on theory of environment protection. Besides there is told about BA School of Business and Finance experience in organizing and realize study courses connected with environment problems (“Environment economics”, “Environment management”, “Macroeconomics”, “Environmental management”, “Environment protection”, “Environment management, organization of civil defense and labor safety”) in different study programs, inter-subject connection, study results. Article’s main attention is dedicated to methods, how practical works are done, work with databases, excursions, student’s further studies (practical researches, bachelor’s work etc.) and quality of study process – theory’s connection with existing laws and regulations and sustainable development of national economy. Author is presenting the new study aid “Environment, civil and labour safety” that is prepared for emerging businessman and other interesents.

Keywords


education; environment protection; sustainable development

Full Text:

PDF

References


Izglītība pārmaiņām: ilgtspējīgas attīstības mācīšanas un mācīšanās rokasgrāmata. Autoru grupa. Latviešu izdevuma redaktore: Inese Liepiņa. Upsalas Universitāte, 2008. 72 lpp.

Atstāja Dz. Saimnieciskās darbības radītā vides piesārņojuma ekonomiskā novērtēšana Latvijā. Rīga: RTU, 2008. 42 lpp.

The Case study Handbook. How to Read, Discuss, and Write Persuasively About Cases.William Ellet. Harvard Business School press, Boston, Massachusetts, 2007. p. 274.

Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētījumu metodoloģija un metodes. Tālmācība pedagoģijā. Rīga: IU Raka, 2001. 108 lpp.

Pētījumu metodes ekonomikā un biznesā. Mācību līdzeklis Ekonomikas un Vadības fakultāšu studentiem. Sastādīja V.Kozlinskis. Jelgava, 2005. 99 lpp.

Beķeris E. Palīgs mācību pētnieciskajā darbā. Rīga: RTU, 2003. 44 lpp.

Vides veselība. Sastādītāja M.Eglīte. Rīgas Stradiņa Universitāte, 2008. 698 lpp.

Perman R., Ma Y., McGilvray J., Common M. Natural Resource and Environmental Economics. Third Edition. Pearson Education Limited, London, 2003. p. 699.

Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas pētījumos. 1.grāmata. Rīga: SIA “Izglītības soļi”, 2002. 236 lpp.

Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapa [Elektroniskais resurss] http://www.dap.gov.lv/

Datu bāzes. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra. [Elektroniskais resurss] http://www.meteo.lv/public/

Environmental Performance Index 2008. Yale and Columbia Universities [Elektroniskais resurss] http://epi.yale.edu/Home

Rīgas vides centra „Agenda 21” publiskie pārskati. [Elektroniskais resurss] http://www.agenda21riga.lv/

Ekoloģiskās pēdas nospieduma kalkulators. Pasaules Dabas fonda mājas lapa [Elektroniskais resurss] http://www.pdf.lv/

Valsts vides dienesta mājas lapa [Elektroniskais resurss] http://www.vvd.gov.lv/dokumenti.pdp?sid=met

Vides ministrijas mājas lapa [Elektroniskais resurss] http://www.vidm.gov.lv/

Belmane, I., Dalhammars, K. Rokasgrāmata vides pārvaldības sistēmas ieviešanai atbilstoši ISO 14001 standarta prasībām, praktiski padomi un standarta prasību skaidrojumi. KFS AB Lunda, Zviedrija, 2002. 197 lpp.
DOI: https://doi.org/10.17770/etr2009vol2.1011

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCImago Journal & Country Rank