MUNICIPAL ENVIRONMENTAL POLICY PLANNING: COMPLEMENTARITY OF DISCIPLINARY AND INTEGRATIVE APPROACHES

Ērika Lagzdiņa, Raimonds Ernšteins

Abstract


Environment and its integration are recognized as priorities at all governance levels, however practice reveals gaps at the local (municipal) level. Municipal environmental policy planning (EPP), implementation and monitoring is not studied sufficiently and discussed. Without understanding of disciplinary planning there are risks of qualitative integrative planning. The article discusses EPP development in Latvian municipalities during last 18 years period starting from Local Agenda 21 initiatives to integrated urban environment planning. The article summarizes EPP experience based on document studies and survey. It includes overview of EPP driving forces, content and integration analysis, institutional and public participation issues, outlines needs for further studies. Taking into account that EPP exist in less than 5 % of local governments, what is contrasting to practice elsewhere in Europe, the intention of the article is to facilitate discussion about EPP necessity and opportunities in Latvia.

Keywords


driving forces; environmental policy instruments; integrative and disciplinary approach; municipal environmental planning; public participation

Full Text:

PDF

References


Charter of European Cities & Towns Towards Sustainability, Olborg, 1994.

Vietējā Agenda 21: Latvijas Nacionālais ziņojums „Rio+10” ANO Ilgtspējīgas attīstības konferencei Johannesburgā, Rīga, 2002. 49.-50.lpp.

Ernšteins R. Local Agenda 21 Process Facilitation : Environmental Communication and Self-Experience Development in Latvia, Book:Filho L.W., Ubelis.A.,Berzina D(eds.), Sustainable Development in the Baltic and Beyond, Frankfurt, Peter Lang Europaischer Verlag der Wissenschaften, 2006. pp.305-318.

Ernšteins R., Štelmahere D., Kudreņickis I. Vietējās ilgtspējīgas attīstības process Latvijā: komunikācijas, mediācijas un pašpieredzes komplementaritātes imperatīvs; rakstu krājums, 6.Starptautiskā zinātniski metodiskā konference „Cilvēks un vide”, Liepāja, 2007. 58.-71.lpp.

Līvu zaļā piekraste-21/ Livonian Coastal Green region- 21. Projekta noslēguma ziņojums./ Life Project Lyman‟s report. Dundagas pašvaldība, 2004.

Second Local Agenda 21 Survey, submitted by ICLEI to Commission on SD for World Summit on Sustainable Development, 2002.

Kudreņickis I., Valdmanis M., Ē.Lagzdiņa et al. Vides aizsardzības rīcību plānošana pašvaldībās. REC, Rīga, 1998.

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par pilsētvides tematisko stratēģiju. {SEC(2006) 16} Briselē, 11.1.2006. COM(2005) 718

Vadlīnijas pašvaldību integrēto attīstības programmu izstrādei, Galīgā versija apstiprināta Koordinācijas padomē 19.07.2007. , RAPLM

Projekta LIFE03 ENV/LV/631 „Inovatīva pieeja EMAS ieviešanā jauno Eiropas Savienības dalībvalstu pašvaldībās” (2005. - 2007. ) Pārskats plašai publikai (Layman‟s report), Rīga, 2007.

Rīgas pilsētas vides un attīstības politikas vērtējums attiecībā pret Olborgas saistībām, Rīgas Dome, Rīgas vides centrs Agenda 21, Rīga: LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, 2005.

Latvijas pašvaldību vides aizsardzības struktūru darbības novērtējums un efektivitātes paaugstināšanas iespējas. Pētījuma atskaite, REC Latvija, VIDM, Rīga, 1999.

Lagzdiņa Ē. Vides politikas plānošanas pieredze Latvijas pašvaldībās. Referāts LU 66.zinātniskajā konferencē Vides pārvaldības sekcijā 14.02.2008. LU ESF projekta „Doktorantu un jauno zinātnieku pētniecības darba atbalsts LU” ietvaros.
DOI: https://doi.org/10.17770/etr2009vol2.1026

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCImago Journal & Country Rank