SELF-EVALUATION OF STUDENTS’ TEACHING/LEARNING PROCESS FOR QUALITY ASSURANCE

Pēteris Vucenlazdans

Abstract


There are students at higher school without enough study motivation. How to educate them effectively, how to guarantee high quality of education, how to correspond to the demands of the work – force market and help them to become competitive employees? And alongside with these problems there is a mutual necessity to succeed in their mental and moral spheres development, be sure that the students get ideas about the sense of life and about their place in the society and in the university. The process of democratization of our society allows us to introduce and use humanistic approach in all what concerns the content of studies, methodology and results. The student’s individual development, self – education and self – control become especially important.

Keywords


quality of education; self – evaluation; students

Full Text:

PDF

References


Bērziņa I. Skolas darbības izvērtēšana. R.: Raka, 2002.

Žogla I. Didaktikas teorētiskie pamati. R.: Raka, 2001.

Kritiskās domāšanas principu sistēma mācību satura apguvē. Projekts “Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai”. Rokasgrāmata I. Dž.Stīla, K.S.Meredits, Č.Templs, 1998.

Grīnpauks Z. Kvalitāte izglītības politikā./ Skolotājs. Nr.4, 2002. 36.-43.lpp.

Kūle M., Kūlis R. Filosofija. R.: Zvaigzne ABC, 1998.

Jurgena I. Vispārīgā pedagoģija. R.: Izglītības soļi, 2001.

Personības pašizjūta un identitāte. R.: LU PPI, 1998.

Geidžs N.L., Berliners D.C. Pedagoģiskā psiholoģija. R.: Zvaigzne ABC, 1999.

Broks A. Sistemoloģija mūsu dzīves un izglītības pilnveidei./ Skolotājs. Nr. 4., 2002. 44.-51.lpp.

Gudjons H. Pedagogijas pamatatziņas. R.: Zvaigzne ABC, 1998.

Hahele R. Pašnovērtējuma prasmju izpētes metodoloģiskais pamatojums bioloģijas mācībās./ Rakstu krājums. R.: Izglītības soļi, 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.17770/etr2009vol2.1036

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCImago Journal & Country Rank