Fedorov, Dmitriy, Pskov State University, Russian FederationISSN: 2256-070X