Wu, Dong Biao, Hefei University, ChinaISSN: 2256-070X