Yanikov, M.V., Pskov State University, Russian FederationISSN: 2256-070X