Solovyev, V. G., Pskov State University, Russian FederationSCImago Journal & Country Rank