Solovyev, V.G., Pskov State University, Russian FederationSCImago Journal & Country Rank