Lai Wei, Xin, Hefei University, ChinaISSN: 2256-070X