Bai, Yu Fang, Hefei University, ChinaSCImago Journal & Country Rank