Bai, Yu Fang, Hefei University, ChinaISSN: 2256-070X