Zhuravlyov, Yu.N., Pskov State University, Russian FederationSCImago Journal & Country Rank