Chizhov, Yuriy, Riga Technical University, LatviaSCImago Journal & Country Rank