ACTUALITY OF LEGAL STATUS OF PERSONS WHO CONDITIONAL RELEASED FROM CRIMINAL LIABILITY

Iveta Pastare

Abstract


The author of article analyzed rights and obligations of persons who conditional released from criminal liability. The probation institute is relatively young in Latvia, and the functions of the State Probation Service are in a continuous process of development and change. Aim of article.- analyze the regulatory framework determining the rights and obligations of persons who conditional released from criminal liability, identify problems and offer solutions.

Keywords


Conditional Release from Criminal Liability; obligations; rights

Full Text:

PDF

References


Ārstniecības likums (12.06.1997.). Latvijas Republikas likums ar grozījumiem līdz 31.12.2019. Latvijas Vēstnesis, 01.07.1997., Nr. 167/168. https://likumi.lv/doc.php?id=44108, sk. 08.05.2018.

Code of Criminal Procedure (12.02.2003). The Law of the Republic of Estonia. Retrieved 09.05.2018 from https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530102013093/consolide

Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests uzrauga nosacīti notiesātās, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotās, nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotās personas un personas, kurām piemērots papildsods – probācijas uzraudzība (24.02.2015.). Ministru kabineta noteikumi Nr.107 ar grozījumiem līdz 31.05.2018. Latvijas Vēstnesis, 24.02.2015. Nr. 44. https://likumi.lv/ta/id/272547-kartiba-kada-valsts-probacijas-dienests-uzrauga-nosaciti-notiesatas-nosaciti-pirms-termina-no-soda-izciesanas-atbrivotas-nosaci...#p171&pd=1, sk. 07.05.2018.

Kriminālprocesa likums (21.04.2005.). Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 11.05.2005., Nr. 74 (3232). https://likumi.lv/doc.php?id=107820, sk. 08.05.2018.

Baumanis, J. (10.01.2006.). Kriminālprocesa izbeigšana, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības. Jurista Vārds, Nr. 2(405), 6.lpp.

Valsts probācijas dienesta Probācijas programmu nodaļa (2015). Probācijas programmu īstenošana. Mācību materiāls.

Valsts probācijas dienests (2015). Nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzības īpatnības, ņemot vērā personas pienākumu apjomu. Informatīvais materiāls.
DOI: https://doi.org/10.17770/iss2018.4284

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Iveta Pastare