ARCHIVING LIFE DEVELOPMENT AND ITS PERSPECTIVES IN THE FUTURE

Laila Tihovska

Abstract


The function of research and promotion is not unique only to museums and libraries, but also to archives, because these institutions’ activity is aimed to public needs. Nowadays greater importance is given to the archives communication. Communication with public is one of the components of the archive image. Archives cooperate to a much greater extent with public, informing people and making people aware of national documentary heritage. The archives cooperation with educational institutions and teachers is positively regarded. The important direction of the Latvian National Archives activity is the document digitization in order to expand access to documents. Therefore, with the possibilities of new information technologies, the archive becomes more open. Most recently the important role of archives activity was only documents accumulation for evaluation and preservation. Until 21st century there was not a wide access to the archival records, therefore archives pedagogy is a new branch in Latvia.

Keywords


archive educational work; communication with public; dialogue between school and archive; digitalization of documents; promotion of archive documents

Full Text:

PDF

References


Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam “Radošā Latvija” (29.07.2014.). Ministru kabineta rīkojums Nr. 401. https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/KM_dokumenti/Radosa_Latvija.pdf, sk. 01.05.2018.

Deksne, Z. (21.02.2008.). Vai dialogam starp arhīvu un skolu ir nākotne? Izglītība un Kultūra, 7, 2.lpp.

Ivanovs, A., Mezītis, R., Munkevica, R., Ožiganovs, E. (1981). Socioloģisko pētījumu metodoloģija, metodika un tehnika. Rīga: Zvaigzne. 242 lpp.

Korše, I., Kuncīte, K., Šķiņķe, I. (2004). Seminārs „Arhīvu pedagoģija un vēsturiski izglītojošais darbs arhīvā”. Latvijas Arhīvi, 4, 128. - 137.lpp.

Lange, T., Lux, T. (2004). Historisches Lernen im Archiv. (Methoden Historischen Lerners). Schwalbach: Wochenschau-Verlag 224 s.

Latvijas Nacionālais arhīvs (2018). Digitālās publikācijas. https://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id =450&mainId=342, sk. 06.04.2018.

Latvijas Nacionālais arhīvs (2017). 2016. gada publiskais pārskats. https://www.arhivi.gov.lv/files/files/ Publiskais_2016_final.pdf, sk. 09.04.2018.

Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija (09.11.2004.). Arhīvu terminoloģijas rokasgrāmata. http://www.arhivi.lv/sitedata/VAS/dokumenti/lvas-tiesibu-akti-pamattermini.pdf, 01.05.2018.

LR Kultūras ministrija (20.11.2015.). Arhīvu nozares stratēģija 2015. – 2020.gadam. Dokumentu un arhīvu pārvaldība. Nacionālais dokumentārais mantojums. https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/ Strategija_arhivi_final.pdf, sk. 29.04.2018.

Plaude, I. (2001). Sociālā pedagoģija. Rīga: Raka. 172 lpp.

Sakadiņeca, O., Jansone, A. (2017). Interneta tehnoloģijas kā izglītības procesa līdzeklis, realizējot kompetenču pieeju izglītībā. Sabiedrība un Kultūra, XIX. 204. - 211.lpp. https://www.liepu.lv/uploads/ files/Sabiedr%C4%ABba%20un%20kult%C5%ABra_IX.pdf, sk. 25.03.2018.

Šķiņķe, I. (2005). Arhīvu pedagoģija jeb vēsturiski izglītojošais darbs Latvijas arhīvos. Latvijas Arhīvi, 1., 123. – 124.lpp.

LNA Rēzeknes ZVA (2010 – 2018). Gada pārskati par 2010. – 2018.gadu. Atrodas LNA Rēzeknes ZVA lietvedībā.
DOI: https://doi.org/10.17770/iss2018.4296

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Laila Tihovska