CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR CRIMES AGAINST INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS UNDER THE LEGISLATION OF EUROPEAN COUNTRIES

Juna Kjakšta

Abstract


The article is devoted to the issues of criminal law ensuring the protection of intellectual property in some European countries. The author explores the European legislation on responsibility for violation of intellectual rights. Special attention is paid to the structure of legal regulation of criminal liability for these offenses. Active integration of Latvia into the world community, joining the World Trade Organization, joining the relevant international agreements in this regard, forces the intellectual property protection issues to be oriented towards developed European countries. When looking for positive law enforcement practice, it is necessary to analyse national legal provisions that have a wealth of experience in combating intellectual property violations and are members of the TRIPS Agreement. In this context, it seems appropriate to refer to the legislation of other European countries that have a wealth of experience in dealing with encroachments on intellectual property.

Keywords


criminality; copyrights; European legislation; intellectual property; invention rights;

Full Text:

PDF

References


Criminal Code (02.04.1968). Bulgarian law. Status as of 28 May 2010. Retrieved 04.04.2019 from https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/bg/bg024en.pdf

Criminal Code of the French Republic (01.03.1994). French law. Status as of 12 October 2005. Retrieved 02.04.2019 from https://www.legifrance.gouv.fr/content/location/1740

Criminal Code of the Kingdom of Spain (24.11.1995). Spanish law. Status as of 1 January 2013. Retrieved 11.04.2019 from https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/2/Spain/show

Intellectual Property Code of the French Republic (01.07.1992). French law. Status as of 25 March 2019. Retrieved 13.04.2019 from https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/18788

Līgums par autortiesībām (20.12.1996.). Pasaules intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO). https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1268-vispasaules-intelektuala-ipasuma-organizacijas-wipo-ligums-par-autortiesibam, sk. 01.04.2019.

Līgums par izpildījumu un fonogrammām (20.12.1996.). Pasaules intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO). https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1273-vispasaules-intelektuala-ipasuma-organizacijas-wipo-ligums-par-izpildijumu-un-fonogrammam, sk. 01.04.2019.

Par Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādnēm 2015.-2020.gadam (01.04.2015.). Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojums Nr. 169. https://likumi.lv/ta/id/273234-par-intelektuala-ipasuma-tiesibu-aizsardzibas-un-nodrosinasanas-pamatnostadnem-2015-2020-gadam, sk. 01.04.2019.

Par Marakešas līgumu par Pasaules tirdzniecības organizācijas izveidošanu (17.12.1998.). LR likums. https://likumi.lv/doc.php?id=51135, sk. 09.04.2019.

Romas konvencija par izpildītāju, fonogrammu producentu un raidorganizāciju tiesību aizsardzību (26.10.1961.). Apvienoto Nāciju Organizācija. https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/473, sk. 01.04.2019.

Swiss Criminal Code (21.12.1937). The Federal Assembly the Swiss Confederation. Status as of 1 March 2019. Retrieved 31.03.2019 from https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation19370083/ 201903010000/311.0.pdf

Universal Copyright Convention (06.09.1952). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation. Retrieved 01.04.2019 from http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15381&URL_DO =DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Joksts, O., Jankovskis, A. (2002). Personu īpašums un tā aizsardzība. Rīga: [b.i.]. 135 lpp.

Krastņš, U., Liholaja, V. (2008). Dānijas kriminālkodekss. Salīdzināmās krimināltiesības. Latvija, Beļģija, Dānija, Nīderlande. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 493 lpp.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2017.gada 15.februāra lēmums lietā Nr. SKK- SKK-17/2017. http://at.gov.lv/files/uploads/files/archive/department2/2017/SKK-17-2017.doc, sk. 02.04.2019.

Papēde, M. (01.03.2011.). Izmaiņas intelektuālā īpašuma aizsardzībā. Jurista Vārds, 9, 17.-20.lpp.

Rozenfelds, J. (2008). Intelektuālais īpašums. Rīga: Zvaigzne ABC. 272 lpp.

Жалинский, А. Э. (2004). Современное немецкое уголовное право. Москва: ТК «Велби»; Проспект. 560 c.
DOI: https://doi.org/10.17770/iss2019.5283

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Juna Kjakšta