CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR THE ILLEGAL CROSSING THE STATE BORDER

Aivis Trukšāns

Abstract


The author of the publication, selected the topic “Criminal responsibility for the illegal crossing the State border” for his publication. The subject of the publication is important, because in the search for better quality of life, a large number of immigrants try to enter the European Union illegally. The purpose of the publication is to explore and clarify what forms of criminal liability exist when crossing the national border illegally and what is the problem of criminalization in the process. The following tasks were highlighted for drawing up the publication: to study clarification of the concept of the State border in connection with criminal responsibility for illegally crossed State border; to carry out an analysis of procedural issues in pre-trial criminal proceedings and judicial proceedings. Conduct a penal policy analysis, determination of the problems of application of penalties.

Keywords


border; crossing; state

Full Text:

PDF

References


Imigrācijas likums (31.10.2002.). LR likums ar groz. līdz 31.12.2019. https://likumi.lv/doc.php?id=68522, sk. 02.05.2019.

Krimināllikums (17.06.1998.). LR likums ar groz. līdz 31.12.2019. https://likumi.lv/doc.php?id=88966, sk. 05.04.2019.

Latvijas Sodu izpildes kodekss (23.12.1970.). LR likums ar groz. līdz 21.12.2017. https://likumi.lv/ doc.php?id=90218, sk. 02.05.2019.

Noteikumi par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu, izceļošanas dokumentu un tā izsniegšanu (21.06.2011.). LR Ministru kabineta noteikumi Nr.454 ar groz. līdz 20.05.2017. https://likumi.lv/doc.php?id=232351, sk. 03.05.2019.

Par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi (16.12.2008.). Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/115/EK. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/Lv/TXT/?uri=CELEX:32008L0115, sk. 30.04.2019.

Patvēruma likums (17.12.2015.). LR likums ar groz. līdz 01.06.2017. https://likumi.lv/ta/id/278986-patveruma-likums, sk. 29.03.2019.

Balode, I., Dambe, A. (11.04.2018.). Nelikumīga valsts robežas šķērsošana. https://lvportals.lv/skaidrojumi/ 294723-nelikumiga-valsts-robezas-skersosana-2018?fbclid=IwAR27wkAtgvlAfT1IBMfJi3p34fZg45 gazO0okZuTfuY5Yy7-lehkoECpJsU, sk. 02.05.2019.

Krastiņš, U., Liholaja, V. (2015). Krimināllikuma komentāri, pirmā daļa (I-VIII1 nodaļa). Rīga: Tiesu nama aģentūra. 320 lpp.

Krastiņš, U., Liholaja, V., Niedre, A. (2008). Krimināltiesības. Vispārīgā daļa. Trešais papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu nama aģentūra. 504 lpp.

Krastiņš, U., Liholaja, V., Niedre, A. (2009). Krimināltiesības. Sevišķā daļa. Trešais papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu nama aģentūra. 866 lpp.

Latvijas Republikas Augstākā tiesa (2016). Tiesu prakse krimināllietās par valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu (Krimināllikuma 284.pants) un ES Tiesas judikatūra imigrācijas ierobežošanas jomā. http://at.gov.lv/lv/judikatura/tiesu-prakses-apkopojumi/kriminaltiesibas, sk. 29.03.2019.

Schimanski, J. (2006). Crossing and Reading: Notes Towards a Theory and a Method. Nordlit,10(1), pp. 41-63.

Schimanski, J. (2016). What is a border figure? Retrieved 28.03.2019 from https://bordercult. hypotheses.org/tag/concepts
DOI: https://doi.org/10.17770/iss2019.5299

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Aivis Trukšāns