COVID – 19 TESTING AND TESTING LEGAL CONSEQUENCES

Viktors Gžibovskis

Abstract


In recent decades, several new diseases have emerged in different geographical areas, with pathogens including Ebola virus, Zika virus, Nipah virus, and last year it was Covid-19. Covid-10 has not only lowered demographic figures but also created economic problems. The rapid spread of infection made it necessary to limit the rights of individuals in order to protect the public from infections with Covid-19. One of the duties imposed on the public is the performance of a Covid-19test where the person is suspected to be infected by Covid-19.

Keywords


Covid-19; diagnosis; disease; illegal; infection; law; legal; person rights; test; testing

Full Text:

PDF

References


Epidemioloģiskās drošības likums (11.12.1997). Latvijas Republikas likums. https://likumi.lv/ta/id/52951-epidemiologiskas-drosibas-likums, sk. 05.04.2021.

Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (09.06.2020). Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 360. https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai, sk. 04.04.2021.

Kārtība, kādā veicama personas obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos (14.06.2005). Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 413. https://likumi.lv/ta/id/110743-kartiba-kada-veicama-personu-obligata-mediciniska-un-laboratoriska-parbaude-obligata-un-piespiedu-izolesana-un-arstesana-infekc, sk. 14.04.2021.

Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai (27.12.2005). Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 1037. https://likumi.lv/ta/id/ 125683-noteikumi-par-cilveka-asinu-un-asins-komponentu-savaksanas-testesanas-apstrades-uzglabasanas-un-izplatisanas-kvalitates, sk. 05.04.2021.

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu (12.03.2020). Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojums Nr. 103 (zaudējis spēku). https://likumi.lv/ta/id/313191-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu, sk. 04.05.2021.

Andrews, J. (2011). History of Medicine: Health, Medicine and Disease in the Eighteenth Century. The British Journal for Eighteenth-Century Studies, 34 (4), 503–515. https://doi.org/10.1111/j.1754-0208.2011.00448.x

Bovey, A. (2015). Medicine in the Middle Ages. Retrieved 04.05.2021 from https://www.bl.uk/the-middle-ages/articles/medicine-diagnosis-and-treatment-in-the-middle-ages#

Brown, T. M., Cueto, M., Fee, E. (2006). The World Health Organization and the Transition from "International" to "Global" Public Health. American Journal of Public Health, 96 (1), 62–72. https://doi.org/10.2105/AJPH.2004.050831

Conti, A. A. (2008). Quarantine Through History. International Encyclopedia of Public Health, 454–462. https://doi.org/10.1016/B978-012373960-5.00380-4

E. Gulbja laboratorija (2021). Valstī noteiktā Covid-19 testēšanas kārtība. https://www.egl.lv/valsti-noteikta-covid-19-testesanas-kartiba/, sk. 04.05.2021.

Gostin, L. O., Katz, R. (2016). The International Health Regulations: The Governing Framework for Global Health Security. The Milbank Quarterly, 94 (2), 264–313. https://doi.org/10.1111/1468-0009.12186

Gusarova, A., Rožkalns, R., Slokenberga, S., Staņislavska, O., Strazdiņa, L., Šāberte, L., Tauriņa, L. E., Vilka, I., Zālīte, N. (2019). Pacientu tiesību likuma komentāri. Rīga: Latvijas Vēstnesis.

LePan, N. (2020). Visualizing the History of Pandemic. Retrieved 24.04.2021 from https://www.visualcapitalist.com/history-of-pandemics-deadliest/

Martin, P. M. V., Martin-Granel, E. (2006). 2,500-year Evolution of the Term Epidemic. Emerging Infectious Diseases, 12 (6). http://dx.doi.org/10.3201/eid1206.051263

Medicine.lv (02.04.2012). Epidēmija. https://medicine.lv/raksti/epidemija_pme, sk. 26.04.2021.

Palkova, K. (27.04.2021). Veselības tiesību daudzpusība un aktualitāte. Jurista Vārds, 17/18 (1179/1180). https://m.juristavards.lv/doc/278728-veselibas-tiesibu-daudzpusiba-un-aktualitate/, sk. 26.04.2021.

Peset, J. L. (2015). Plagues and Diseases in History. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 174–179. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.62050-0

Santacroce, L., Bottalico, L., Charitos, I. A. (2017). Greek Medicine Practice at Ancient Rome: The Physician Molecularist Asclepiades. Medicines, 4 (4), 1-7. https://doi.org/10.3390/medicines4040092

Slimību profilakses un kontroles centrs (2021). Valsts apmaksātas Covid-19 analīzes. https://www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes, sk. 14.04.2021.

Truemen, C. N. (2015). Medicine in Ancient Rome. Retrieved 14.04.2021 from https://www.historylearningsite.co.uk/a-history-of-medicine/medicine-in-ancient-rome/
DOI: https://doi.org/10.17770/iss2021.6919

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Viktors Gžibovskis, Līga Mazure