LEGAL CONDITIONS FOR THE REMOVAL OF THE TISSUES AND ORGANS FROM THE DONOR

Santa Tropa

Abstract


Organ transplantation is the best method for replacing damage organs and tissues. The history of organ and tissue transplantation is not so old, only after 18th century researchers started the experiments using animals, but until the 20th century, experiments were unsuccessful. Only after thousands of experiments with humans and animals, researchers understood how to overcome transplantation barriers. Now researchers are able to perform transplant easily and successfully using cells, tissues and organs from living donor or cadaveric (donor, who are dead).

Keywords


cadaveric; donor; legal system; living donor; recipient; transplant; transplantation

Full Text:

PDF

References


Cilvēka audu un šūnu izmantošanas kārtība (22.10.2013). Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.1176. https://likumi.lv/ta/id/261810-cilveka-audu-un-sunu-izmantosanas-kartiba, sk. 21.04.2021.

Civillikums (28.01.1937). Latvijas Republikas likums. https://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums, 25.04.2021.

Darba likums (20.06.2001). Latvijas Republikas likums. https://likumi.lv/ta/id/26019-darba-likums, sk. 21.04.2021.

Kārtība, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai (27.03.2007). Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 215. https://likumi.lv/ta/id/155624-kartiba-kada-veicama-smadzenu-un-biologiskas-naves-fakta-konstatesana-un-mirusa-cilveka-nodosana-apbedisanai, sk. 21.04.2021.

Konvencija par cilvēktiesību un cilvēka cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā - Konvencija par cilvēktiesībām un biomedicīnu (04.04.1997). Eiropas Padome. https://likumi.lv/doc.php?id=202995, sk. 21.04.2021.

Krimināllikums (17.06.1998). Latvijas Republikas likums. https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums, sk. 21.04.2021.

Noteikumi par cilvēka orgānu izmantošanu medicīnā, kā arī cilvēka orgānu un miruša cilvēka ķermeņa izmantošanu medicīnas studijām (29.01.2013). Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.70. https://likumi.lv/ta/id/254753-noteikumi-par-cilveka-organu-izmantosanu-medicina-ka-ari-cilveka-organu-un-mirusa-cilveka-kermena-izmantosanu-medicinas-studijam, sk. 21.04.2021.

Pacientu tiesību likums (17.12.2009). Latvijas Republikas likums. https://likumi.lv/ta/id/203008-pacientu-tiesibu-likums, sk. 21.04.2021.

Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā (15.12.1992). Latvijas Republikas likums. https://likumi.lv/ta/id/62843-par-mirusa-cilveka-kermena-aizsardzibu-un-cilveka-audu-un-organu-izmantosanu-medicina, sk. 21.04.2021.

Ašnevica-Slokenberga, S. (red.), (2015). Medicīnas tiesības. Rīga: Tiesu namu aģentūra.

Birģelis, M. (2020). Uzlabojumi audu un orgānu transplantācijas sistēmā no cilvēktiesību skatupunkta. Jurista Vārds, 2 (1112).

Janule, P. (13.02.2007). Nodarījumi, kas saistīti ar nelikumīgu audu un orgānu izņemšanu. Jurista Vārds, 8.

Jušinskis, J. (25.11.2016). Transplantalogi: Izteikt minējumus par iespējamiem orgānu donoriem ir neētiski. https://medicine.lv/raksti/transplantalogi-izteikt-minejumus-par-iespejamiem-organu-donoriem-ir-neetiski, sk. 21.04.2021.

Latvijas Transplantācijas centrs (2021). Transplantācijas centrs. http://www.transplantacija.lv/informacija-arstiem/transplantacijas_centrs, sk. 21.04.2021.

Mazure, L. (2014). Pacienta griba un tās civiltiesiskā aizsardzība: monogrāfija. Rēzekne: Līga Mazure.

Olsena, S. (2010). Miruša cilvēka aizsardzība un audu izmantošana medicīnā. Promocijas darbs, https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/5061/17228-Solvita_Olsena_2010.pdf?sequence= 1&isAllowed=y, sk. 25.04.2021.

Robert, D. Truog M. D. (2015). The Ethics of Organ Donation by Living Donors. The New England Journal of medicine, 353 (5), 441-447. Retrieved 21.02.2021 from https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/ nejmp058155

U.S. Department of Health & Human Services (2015). Living Non-Directed Organ Donation. Retrieved 21.04.2021 from https://saite.lv/5s8Rb
DOI: https://doi.org/10.17770/iss2021.6938

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Santa Tropa, Aldis Kaļva