LATVIA’S POSSIBILITIES IN THE IMPLEMENTATION OF THE COMMON AGRICULTURAL POLICY AFTER 2023

Vēsma Šumska

Abstract


The Common agricultural policy applies to all countries of the European Union. Its mission is to support farmers and improve agricultural productivity, ensure a quality food supply, enable European Union farmers to earn a decent living, prevent climate change and manage natural resources sustainably, preserve the countryside and landscape, keep the rural economy alive, promote agricultural work, create value-added products. The geopolitical situation, climate change, energy shortages, rising prices make us think about how to provide farmers with the necessary means of production and the population with food, prevent climate change and address the Common Agricultural Policy in the next programming period from 2023 to 2027.

Keywords


agriculture; Common agricultural policy; productivity

Full Text:

PDF

References


Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība (04.04.2017). Ministru kabineta noteikumi Nr .195, red. uz 28.03.2022. https://likumi.lv/ta/id/289961-lauku-saimniecibu-uzskaites-datu-tikla-izveidosanas-uzturesanas-un-darbibas-kartiba

Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai (17.12.2013). Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 1524. https://likumi.lv/ta/id/263434-noteikumi-par-valsts-atbalstu-lauksaimniecibai

Dieziņa, S. (04.04.2022). Pārtikas trūkuma dēļ celsies cenas. Vai bioloģiskā lauksaimniecība varētu būt risinājums? https://www.la.lv/cenas-celsies-jo-truks-partikas

Eiropas Komisija (2022a). Īsumā par kopējo lauksaimniecības politiku. https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_lv

Eiropas Komisija (2022b). Jaunās KLP svarīgie mērķi. https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/new-cap-2023-27/key-policy-objectives-new-cap_lv

Eiropas Parlaments (2022.). Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) un Līgums. https://www.europarl.europa.eu/factsheets/lv/sheet/103/kopeja-lauksaimniecibas-politika-klp-un-ligums

Graudiņš, U. (02.04.2022). Vai esat gatavi atteikties no Krievijā un Baltkrievijā ražotajiem lauksaimniecības produktiem? https://www.la.lv/vai-esat-gatavi-atteikties-no-krievija-un-baltkrievija-razotajiem-lauksaimniecibas-produktiem

Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkls (2021). Lauku saimniecības darba ekonomiskās analīzes rezultāti 2020. https://sudat.arei.lv/pub/teksts_2020.pdf

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija (2022). Latvijas makroekonomiskais apskats. 2022. gada aprīlis. https://www.em.gov.lv/lv/media/14123/download

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija (2021). Latvijas lauksaimniecība 2020. https://www.zm.gov.lv/ public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/02/12/76/2021_lauksaimniecibas_gada_zinojums.pdf

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija (2022a). Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskais plāns 2023. - 2027.gadam. www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/latvijas-kopejas-lauksaimniecibas-politikas-strategiskais-plans-2023-2?id=24273#jump

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija (2022b). Lauku saimniecību datu uzskaites tīkls (SUDAT). www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/lauku-saimniecibu-datu-uzskaites-tikls-sudat-?id= 1569#jump

Lauku atbalsta dienests (2022). Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2022. Rrokasgrāmata. https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/rokasgramatas/

Ozols, I. F. (10.04.2022). Karš – izaicinājums lauksaimniecībai. Vai ES Zaļajā kursā iespējamas nobīdes. https://www.la.lv/kars-izaicinajums-lauksaimniecibai 10.04.2022

Rudzīte, R. (15.02.2022). Atbalsts lauku uzņēmējiem un lauksaimniecības zinātnei ļaus ražot augstvērtīgu vietējo pārtiku. https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/atbalsts-lauku-uznemejiem-un-lauksaimniecibas-zinatnei-laus-razot-augs?id=12827

Tomsone, I. (12.04.2022). Pavasara darbu sezona – ar pārmaiņām. http://llkc.lv/lv/nozares/augkopiba-ekonomika-lopkopiba-mezsaimnieciba/pavasara-darbu-sezona-ar-parmainam

Briede, G. (16.03.2022). Graudu tirgus aktualitātes. Amazone grupas semināra “Gudrā zeme” materiāli.
DOI: https://doi.org/10.17770/iss2022.7034

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Vēsma Šumska