THE ECONOMIC EVALUATION OF FOREST ROAD BUILDING

Aina Muška, Matīss Bičevskis

Abstract


Forest road density in Latvia is insufficient, although the Joint Stock Company ‘‘Latvijas valsts meži” (“Latvian State Forestry”) performs active forest road building. The hypothesis of the research is that the resources invested in a forest road building pay off during its use. The goal of the research is to study the economic benefit from forest road building. The authors’ research showed that the total costs of forest road building and use could result in Ls 246,779 over 40 years or Ls 6,170 per year. The benefit from building a forest road could be Ls 42,661 in cash or 0.89 Ls/m3 . Thus the total net loss is Ls 204,118. The calculation of the net present value with the discount rate of 2% also showed that forest road building is not economically beneficial in the researched period.

Keywords


forest road; building; costs; profitability

Full Text:

PDF

References


Bičevskis, M. Meža autoceļu būvniecības ekonomiskais izvērtējums. Darbs sociālo zinātņu maģistra grāda ekonomikā iegūšanai. Jelgava: LLU, 2008.- 84 lpp.

Gercāns, J. Mežizstrādes izmaksas un to aprēķināšanas metodes. No: Mežizstrādes izmaksas un to aprēķināšanas metodes: semināra materiāli, 2008.g.14.marts. Rīga, Latvija.

Meža enciklopēdija: pirmais sējums. Rīga: apgāds ‘‘Zelta grauds”, 2003. - 120. – 170.lpp.

HANSA SILVESTERS [tiešsaiste]: Meža nozare [skatīts 21.02.2010.]. Pieejams: http://www.hs.lv/index.php?id=26

Latvijas Valsts ceļi [tiešsaiste]: Latvijas autoceļu tīkls [skatīts 21.02.2010.]. Pieejams: http://www.lvceli.lv/LV/?i=15

Latvijas valsts meži [tiešsaiste]: Fakti par mežu [skatīts 21.02.2010.]. Pieejams: http://www.lvm.lv/lat/mezs/par_mezu/fakti/

Liepiņš, K. Atskaite par zinātnisko pētījumu ‘‘Lauksaimniecības zemju apmežošana ar bērzu – sagaidāmā koksnes kvalitāte un ekonomiskā efektivitāte” [tiešsaiste] LVMI ‘‘Silava”, 2006. [skatīts 22.03.2008.]. Pieejams: http://www.zm.gov.lv/doc_upl/Lauksaimniecibas_zemju_apmezosana_ar_berzu...,_Silava.pdf

AS ‘‘Latvijas Valsts meži” nepublicētie materiāli
DOI: https://doi.org/10.17770/lner2010vol1.2.1791

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Aina Muška, Matīss BičevskisThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License