PRACTICAL ASPECTS IN THE ACQUISITION OF THE EDUCATIONAL CONTENT PUPILS WITH DISORDERS OF MENTAL DEVELOPMENT

Rasma Vīgante

Abstract


The article reflects two parts of the study – theoretical that reveals four aspects in the acquisition of the educational content of pupils with disorders of mental development in special education institution. It presents the analysis of theoretical ideas (N. Geidzs, D. Berliner, E. Geyser) about ensuring the emotional context in everyday life and the development of research activities. The views expressed by different scientists (A. Adler, H. Gadamers, A. Bandura) about the importance of imitation skills for pupils with disorders of mental development compared. The practical study summarizes and analyzes the results of the survey the participants of which were 27 special education teachers as well as the analysis of how the above mentioned aspects are expressed in the teaching/learning process.

Keywords


imitation skills; pupils with disorders of mental development; special education institution

Full Text:

PDF

References


Ādlers, A. (1932). Psiholoģija un dzīve. Rīga: Latvijas Skolotāju savienība.

Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. New York: General Learning Press.

Bebre, R. (2003). Radoša personība III. Zinātnisko rakstu krājums. Rīga: RaKa.

Gadamers, H. (1994). Spēle kā ontoloģiskās eksplikācijas vadmotīvs. Kentaurs XXI, Nr.7.

Geidţs, N., Berliners, D.(1999). Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC.

Geissler, E. E. (2006). Die Erziehung. Ihre Bedeutung, ihre Grundlagen und ihre Mittel. Würzburg: Ergon Verlag.

Piaţē, Ţ. (2002). Bērna intelektuālā attīstība. Rīga: Pētergailis.

Science Teachingin Schoolsin Europe. (2006). Policies and Research. Brussels: Eurydice.

Šmits, E. (1996). Paātrināta mācīšanās klasē. Rīga: Pētergailis.

Štāls, M. (1927). Audzināšana un mācīšana agrā bērnībā. Rīga: Valters un Rapa.

Štāls, M. (1936). Mūsu dzīves pabērni, viņu audzināšana un mācīšana. Rīga: Valters un Rapa.

Šteiners, R. (1995). Bērna audzināšana no gara zinātnes viedokļa. Rīga: RaKa.

Ţogla, I. (2001). Didaktikas teorētiskie pamati. Rīga: RaKa.

Амонашвили, Ш. А. (2011). Гуманная педагогика. Mocква: Амрита–Русь

Осорина, M. B. (2008). Секретный мир детей в пространстве взрослых. Издатеьство Питeр.
DOI: https://doi.org/10.17770/ercs2013.10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.