DEVELOPING SKILLS OF MATHEMATICAL TEXT TASKS SOLUTION OF STUDENTS IN FORMS 5 AND 6 WITH LEARNING DISORDERS

Olga Mitčenko, Mārīte Rozenfelde

Abstract


The research paper discusses the most substantial problems of skills acquisition at solving textual exercises of students in Forms 5 and 6 with learning disorders, as well as opportunities of evaluation of their skill level and education. During the research period, students‟ development level of general mathematical views according to the requirements of general education programmes is evaluated; students‟ development level of skills at solving textual exercises is defined; specific corrective programme is elaborated for the purpose of skill development at solving textual exercises: separate corrective and developing programme (16 classes), separate programme of mathematics lessons for the work with textual exercises (32 lessons) – after implementation of this programme, significant results are achieved

Keywords


learning disorders; skills at solving textual exercises

Full Text:

PDF

References


Aleksejeva, Z., Bluša M. (2002). Bērna psiholoģiski pedagoģiskā iedrošināšana, pārejot no sākumskolas uz pamatskolu: atbalsts, sadarbība, palīdzība. Rīga: N.J.M.S.

Avotiľš, V. (red.) (1989). Bērnu izziņas darbība un tās pilnveide. Rīga: Zvaigzne.‘

Avotiľš, V. (red.) (1987). Bērnu attīstības diagnostika un korekcija. Rīga: Zvaigzne.

Čepele, V. (2008). Nepietiekoši mācību sasniegumi pamatskolā. Rēzekne: Rēzeknes augstskolas izdevniecība.

Draviľa, D., Krastiľa, E. (2010). Matemātika spēlēs un rotaļās. Rokasgrāmata skolotājiem. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC.

Freimanis, I. (2007). Ieskats speciālās skolas darbā. Rīga: Izdevniecība RaKa.

Ģingulis, E. (2004). Matemātikas metodika: vēsture un aktualitātes. Rīga: RaKa.

Kukuškina, O. Koroļevska, T. (2008). Informācijas tehnoloģiju pielietojums speciālajā izglītībā. Rēzekne: RA Izdevniecība.

Levy, H. B. (1976). Minimal brain dysfunction/specific learning disability: a clinical approach for the primary physician. South Med Journal, May 69(5). Pieejams: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1273628.

Liepiľa, S. (2008). Speciālā psiholoģija. Psiholoģija pedagoģijai. Rīga: RaKa.

Mencis, J. (sen.) (1995). Matemātika 5. Klasē. Palīglīdzeklis skolotājiem. 2. izdevums. Rīga: Zvaigzne ABC.

Mencis, J. (sen.) (1996/a). Matemātika 5. Klasei. Mācību grāmata. 3. izdevums, ar labojumiem. Rīga: Zvaigzne ABC.

Mencis, J. (sen.) (1996/b). Matemātika 6. Klasē. Palīglīdzeklis skolotājiem. 2. izdevums. Rīga: Zvaigzne ABC.

Onţeva, I. (2006). Matemātikas saturs un mācīšanas metodes 1. - 6.klasēs. Rēzekne : RA izdevniecība.

Ozoliľa, A. (2013). Metodiskais materiāls. Interaktīvi mācību materiāli matemātikas prasmju veidošanai un attīstīšanai skolēniem ar speciālām vajadzībām. Rīga: Mc Ābols.

Sattler, J. M., Hoge, R. D. (2006). Assessment of children: Behavioural, social and clinical foundations. 5th Edition. San Diego: Jerome M. Sattler, Publisher, Inc.

Shaywitz, S. (2005). Overcoming Dyslexia: A New and Complete Science-Based Program for Reading Problems at Any Level. New York: Vintage Books.

Silver, L. B. (2004). A Look at Learning Disabilities in Children and Youth. In Reading and Learning Disabilities. Briefing Paper 17 (FS17), 4th edition. The National Dissemination Center for Children with Disabilities, 22 p. when printed. Pieejams: http://www.wellspring.edu.lb/s/696/images/FileLibrary/a1f54039-aa6f-4c4f-aab4-

Smita, K., Strika, L. (1998). Mācīšanās traucējumi: no A līdz Z . Rīga: RaKa.

Svence, G. (1999). Attīstības psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC.

Turkington, C., Harris, J. (ed.) (2006). The Encyclopedia of Learning Disabilities. New York: Facts on File.

Tūbele, S., Šteinberga, A. (2004). Ievads speciālajā pedagoģijā. Rīga: RaKa.

Tūbele, S., Šūmane, I., Burčaka, M., Laganovska, E., Landra, T. (2013). Atbalsta materiāls skolotājiem darbam ar interaktīvu mācību materiālu valodas prasmju veidošanai un attīstīšanai skolēniem ar speciālām vajadzībām. Rokasgrāmata skolotājiem. Rīga: Mc.Ābols

Zēlerte, V. (1997). Psihiskās attīstības aiztures. Liepāja: Liepājas pedagoģijas akadēmija.

Wender, P. H. (1975). The Minimal Brain Dysfunction Syndrome. Annual Review of Medicine, Vol. 26:p. 45-62. Pieejams: http://www.annualreviws.org/doi/abs/10.1146/ annurev.me. 26.020175.000401

Блинова, Л.Н. (2001). Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой психического развития. Москва: Изд-во НЦ ЭНАС

Власова, Т. А., Певзнер, М. С. (1967). Дети с временной задержкой психического развития. В: Учителю о детях с отклонениями в развитии. Москва: Просвещение.

Демидова, Т.Е. (2002). Теория и практика решения текстовых задач: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений. Москва: Академия.

Капустина, Г.М. (2000). Характеристика элементарных математических знаний и умений детей с задержкой психического развития шестилетнего возраста // Детская патопсихология. Хрестоматия/ сост. Белопольская Н.Л. Москва: Когито-Центр.

Лебединская К.С., Райская М.М., Грибанова Г.В. (1988). Подростки с нарушениями в аффективной сфере: Клинико-психологическая характеристика “трудных” подростков/ Науч.-исслед. ин-т дефектологии Акад. пед. наук СССР. Москва: Педагогика.

Мастюкова, Е. М. (1992). Ребенок с отклонениями в развитии: Ранняя диагностика и коррекция. Москва: Просвещение.

Перова, М.Н. (1999). Методика преподавания математики в коррекционной школе. Москва: ВЛАДОС.

Пожар, Л. (1996). Психология аномальных детей и подростков. Патопсихология. Воронеж: Модэк; Москва: ИПП.

Стойлова, Л.П. (1997). Математика: учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. - 2-е изд., испр. Москва: Академия.

Фридман, Л.М. (2002). Сюжетные задачи по математике. История, теория, методика: учеб. пособие для учителей и студентов педвузов и колледжей. Москва: Школьная пресса.

Царева, С.Е. (1998). Обучение решению текстовых задач, ориентированное на формирование учебной деятельности младших школьников.Новосибирск: НГПУ. Pieejams: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1469/

Шелехова, Л.В. (2007). Сюжетные задачи по математике. Учебно-методическое пособие. Майкоп: изд-во АГУ.

Ямбург, Е.А., Забрамная, С.Д. (2013). Управление службой сопровождения детей в условиях образовательной организации. Москва: Бослен.
DOI: https://doi.org/10.17770/ercs2014.1128

Refbacks

  • There are currently no refbacks.