LATVIAN FOLK SONGS AS CREATOR OF VALUES ORIENTATION IN MUSIC TEACHING IN PRIMARY SCHOOL

Iveta Kepule

Abstract


The main mission of education is to help everyone, as acquisition of knowledge and skills takes place simultaneously with the formation of personality and it possesses a system of an aesthetic and values orientation, needs and views of the world. By linking music teaching content with ethics, the pupil gains experience in evaluation activities - learns to make a choice in accordance with the fundamental principles of morality, between good and evil, choose the good. Gets acquainted with the ethical heritage and value diversity and begins to build his own, moral values-based, world vision.


Keywords


ethics; Latvian folk songs; music lesson; music teaching; values orientation

Full Text:

PDF

References


Beļickis, I., Blūma, D., Koķe, T., Markus, D., Skujiņa, V., Šalme, A. (2000). Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca .Rīga: Zvaigzne ABC.

Csikszentmihalyi, M. (1988). Society, Culture and Person: a systems view of creativity. In R.J Sternberg (ed.), The nature of creativity: contemporary psychological perspectives. Nw York: Cambridge University Press.Collins, New York

Ēriksens, T.H. (2004). Mirkļa tirānija. Rīga: Norden AB. 4. Gardner, H.(2000). Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century. New York: Basic.

Milts, A. (1985). Esejas par morāli. Rīga: Avots. 6. Spektors, A. (2009).Skaidrojošā vārdnīca. http://www.tezaurs.lv/sv/ Skatīts 27.10.2012.

Sporāne, B. (2010). Digitālā kultūras mantojuma vieta nacionālās identitātes struktūrā. I.Bikše (red.) Nacionālā identitāte un komunikācija. Pasaules latviešu zinātnieku kongresa ziņojumu krājums (16.-22. lpp.). Rīga: LU SPPI. Skatīts 27.10.2012.

Špona, A. (2006). Audzināšanas teorija un prakse. Rīga: Raka.9. Vecumnieks, A. (2012). Jura Karlsona simfoniskā vīzija „Vakarblāzma” reģionālās identitātes kontekstā. Māksla un mūzika kultūras diskursā. 1.starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli (129.-135.lpp.). Rēzekne: Rēzeknes Augstskola.

Vijups, A. (1999). Ētiskās vērtības. Pasaules vēsture I. Eksperimentālais mācību līdzeklis. 1. nodaļa. Cilvēces vēstures pirmsākumi. Rīga: Zvaigzne. www.liis.lv/etika Skatīts 21.08.2012.

Абдуллин, Э. (2004) Теория музыкального образования. Москва.

Щербакова, А. (2001) Аксиология музыкально-педагогического образования. Москва, Прометей.
DOI: https://doi.org/10.17770/ercs2012.2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.