MEDIATION AT SCHOOL: INSIGHT IN METHODOLOGICAL SOLUTION OF TEACHERS' PRACTICAL EDUCATIONAL SEMINAR

Rita Orska, Ženija Truskovska

Abstract


The proposed paper is the final paper in the authors' series on the use of mediation in conflict resolution. The authors have developed the content and methodology of the educational practical seminar „Mediation at School” and approbated it by training social educators at Rezekne Academy of Technologies in 2015. The material can be used for the promotion of mediation as a tool for effective conflict resolution at school and the improvement of professional competence of specialists working in adult education.Keywords


conflict; mediation; method; professional competence; adult education; seminar

Full Text:

PDF

References


Birziņa, R. (2005). Andragoģiskais modelis: teorija un prakse dabaszinātņu skolotāju IKT apguvē. Pētījumi pieaugušo pedagoģijā. LU Akadēmiskais apgāds. 50.-63.lpp.

Bolis, J., Gereiša, Z. (2015). Mediācija un sarunas. Juridiskā koledža. Rīga.

Brokāne, L., Kaupužs, A., Truskovska, Ž., Ušča S. (2012). Sociālās rehabilitācijas programma daudzbērnu, nepilnām ģimenēm ar bērniem, ģimenēm krīzes situācijā, jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes. Programma izstrādāta Eiropas Sociālā fonda projekta “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība Rēzeknes sociālajā dienestā un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās”, projekta numurs 1DP//1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/098 ietvaros, pieejams http://www.rezekne.lv/uploads/media/4_programma.pdf

Knowles, M.S. (1988). The Adult Learner. A Neglected Species, 3rdedn., Houston, Texas: Gulf Publishing.

Koķe, T. (1999). Pieaugušo izglītības attīstība: raksturīgākās iezīmes. Mācību apgāds NT. Rīga.

Lonstrupa, B. (1995). Mācīt pieaugušos – ar atklātību. Horning Kreativa Center, KLIM.

Mediācija skolā (2007). Metodisko materiālu krājums pedagogiem un skolēniem Ullas Zumentes-Stīlas redakcijā, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Rīga.

Muraškovska, I. (2013). Pieaugušā mūžmācīšanās izpēte. Pieaugušo pedagoģija. Promocijas darbs. LU.

Nīmante, D. (2006). Pieaugušo izglītības principi kursā „Rūpju bērns skolā un ģimenē”. Latvijas Universitātes raksti. Pedagoģija un skolotāju izglītība. 700.sēj., 69.-81.lpp.

Will, H.D. (2011). Mediation und Wissenschaft. In: Spektrum der Mediation, 44.

Rokasgrāmata pieaugušo izglītības pasniedzējiem. (2003). Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība. - SIA „Artekoms”, Rīga.

Svence, G. (2003). Pieaugušo psiholoģija: personības brieduma perioda attīstības akcenti un profesionālā motivācija. Rīga: RaKa, 180 lpp.

Teacher Development and Educational Change / Editedby Michael Fullan and Andy Hargreaves (1996). The Falmer Press Bristol. – 325 p.

Teaching Strategies in Higher Education: The Role of Innovation/ Edited by Reuben Fowkes. (1998) Civic Education Project Hungary .

Truskovska, Ž, Orska, R., Ušča, S. (2014). Mediation – a modern and productive way of problem and conflict solution in school. Education Reform in Comprehensive School: Education Content Research and Implementation Problems, pieejams http://journals.ru.lv/index.php/PSPI/article/view/1130

Truskovska, Ž. (2015). Insight into the results of approbation of a conceptual model of social educator’s professional competence formation under supervision. Socialine Sveikata. Social health, Nr. 3, pieejams http://www.socialinisdarbas.lt/socialhealth

Truskovska, Ž, Orska, R., Ušča, S. (2015). Mediācijas ieviešanas skolā: problēmjautājumi Latvijā. Sabiedrība. Integrācija. Izglītība., RA izdevniecība, 415-423, pieejams http://journals.ru.lv/index.php/SIE/issue/view/25/showToc
DOI: https://doi.org/10.17770/ercs2016.2183

Refbacks

  • There are currently no refbacks.