The Cooperation in Reduction of the Social Exclusion of Youth

Alīda Samuseviča

Abstract


This paper focuses on problems of the social exclusion of young people and its resolution questions. The problems in society caused by socio-economic factors significantly influence the life of youth. The objective of this paper: by considering the analysis of theoretical findings, to evaluate the cooperational experience in pedagogical practice, how to solve problems of youth social exclusion in Liepaja. The research implements sociological and educationally psychological literature analysis, in order to create comprehension of the causes of social exclusion of young people, contraversies of life quality and personal self-improvement opportunities. The author realizes analysis of five expert interview results, in order to explore the youth concerns and opportunities of reduction of youth social exclusion, as well as mechanisms and instruments of existing cooperatioon in Liepaja municipality.

Keywords


capability; cooperation; promotion; social exclusion; youth

Full Text:

PDF

References


Baldiņš, A., Raževa, A. (2001) Skolas un ģimenes sadarbība. Rīga: Pētergailis

Bela, B. (2006) Labā dzīve: subjektīvie vērtējumi un vīzijas. No: Dzīves kvalitāte Latvijā. Stratēģiskās analīzes komisija. Rīga: Zinātne, 38. – 60. lpp.

Bezdarba un sociālās atstumtības iemesli un ilgums (BSAII) / ESF nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projekts „Labklājības ministrijas pētījumi” Rīga: LR Labklājības ministrija, 2007

Kurth, U. (2007) Kooperativer Dialog – Forderung der Gesprāchsfāhigkeit zwischen Eltern – Lehrern – Schülern. In: Pedagoģija: teorija un prakse V: Zinātnisko rakstu krājums. Liepāja: LiePA, 130. – 142.lpp.

Meistare, D. (2012) Aizbraukusi vesela skola. Kurzemes Vārds, 2012. gada. 3. februārī, 8.lpp.

Plaude, I. (2001) Sociālā pedagoģija. Rīga: RaKa

Psiholoģijas vārdnīca (1999) /G.Breslava red. Rīga: Mācību grāmata, 125.lpp.

Rasnača, L. (2006) Pārmaiņu realizācija: mājoklis kā dzīves kvalitātes dimensija. No: Dzīves kvalitāte Latvijā. Stratēģiskās analīzes komisija. Rīga: Zinātne, 264. – 294. lpp.

Raževa, A. (2007) Sociālpedagoģiskā darbība komandā vispārizglītojošajā skolā. No: Pedagoģija: teorija un prakse V: Zinātnisko rakstu krājums. Liepāja: LiePA, 85. – 89.lpp.

Trapeniece, I. (2006) Es rullēju, tu rullē. Vai viņš/ viņa rullē? Cool...:Par jauniešu dzīves kvalitāti. No: Dzīves kvalitāte Latvijā. Stratēģiskās analīzes komisija. Rīga: Zinātne, 100. – 152. lpp.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2012vol2.133

Refbacks

  • There are currently no refbacks.