DESIGN AND LICENSING TRENDS OF THE GENERAL EDUCATIONAL PROGRAMS IN LATVIA

Ivans Jānis Mihailovs, Aira Aija Krūmiņa

Abstract


The general education program designing and licensing trends in Latvia in the period from 2010 to 2014 are analyzed in the article. Based on the general education program licensing data, it found that there isn’t a trend to license author’s program in primary education, while the secondary level of education author's programs are designed and licensed more often. The fact that primary education is more licensed programs in mathematics, science and technology, but in general secondary education – the humanitarian and social direction of the program suggest a possible gap in primary and secondary education. At the same time it found that a quarter of all licensed educational programs is not implemented, which could be result of socio-economic and political change in society.

Keywords


The educational program; author’s program; licensing of educational program; educational content

Full Text:

PDF

References


Andersone, R. (2007). Izglītības un mācību priekšmetu programmas. Rīga: RaKa.

Andersone, R. (2007a). Mācību programmu izveides pedagoģiskie principi. Latvijas Universitātes raksti 715. Sējums Pedagoģija un skolotāju izglītība . Pieejams: http://www.lu.lv/materiali/apgads/raksti/715.pdf .

Davis E. & Krajcik, J. (2005). Designing educative curriculum materials to promote teacher learning. Educational Researcher, 34(3), 3–14.

Deklarācija par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību http://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/20160210_mkucinskis_vald_prior_gala_vers_0.pdf

Framework Education Programme for Elementary Education. FEP EE (with amendments as of 1st September 2007). Pieejams: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVP_ZV_EN_final.pdf

Informatīvais ziņojums „Par atbalsta pasākumiem specifiskā atbalsta mērķa 8.1.2.”Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros un stratēģiskajiem priekšatlases kritērijiem pirmā pasākuma „Uzlabot vispārējās vidējās izglītības iestāžu mācību vidi nacionālas nozīmes attīstības centros” īstenošanai”. Pieejams http://www.izm.gov.lv/images/strukturfondi/IZMZino_SAM8.1.2._260315.pdf

Izglītības likums. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=50759

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam. Pieejams: http://m.likumi.lv/doc.php?id=266406

Mayeske, G. & Lambur, M. T. (2001). How to design better programs: A staff centered stakeholder approach to program logic modelling. Crofton, MD: Program Design Institute.

McKenney, S. & Reeves, T. C. (2012). Conducting educational design research. London: Routledge.

McKenney, S.& Reeves, T.C. (2015). Educational Design and Construction: Processes and Technologies. In: The Future of Ubiquitous Learning, Kinshuk (et al.) (Eds.)

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam. Pieejams: http://www.pkc.gov.lv/images/LV2030/Latvija_2030.pdf

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=253919

Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra noteikumi Nr.990 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=184810

Publiskots pārskats par vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmu licencēšanas rezultātiem 2010.–2014.gadā. Pieejams: http://www.ikvd.gov.lv/p%C4%81rskats-par-izgl%C4%ABt%C4%ABbas-programmu-licenc%C4%93%C5%A1anas-rezult%C4%81tiem-2010.%E2%80%932014.-gad%C4%81.html

Romiszowski, A. J. (2016). Designing Instructional Systems: Decision Making in Course Planning and Curriculum Design. London: Routledge.

Par izglītības programmu licencēšanas rezultātiem. Pieejams: http://ikvd.gov.lv/assets/files/faili/parskati/Par_izgl_progr_licenc%C4%93%C5%A1anasrezult%C4%81tiem.pdf

Valsts izglītības informācijas sistēma. Pieejams: https://viis.lv/

Vispārējā izglītība. Izglītības saturs. Pieejams: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/programmas.shtml

Vispārējās izglītības likums. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=20243
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2016vol2.1390

Refbacks

  • There are currently no refbacks.