FACILITATION OF THE CHILD CREATIVITY THROUGH MUSICAL ACTIVITY AT PRESCHOOL

Anna Liduma

Abstract


The theoretical substantiation of the scientific article develops from the notion of fantasy by philosopher P. Dāle, the activity theory by A. Špona, the theory of five minds for future by H. Gardner, the three creativity aspects by R. Bebre. The essence of creativity structure components, human creativity holistic development, possibilities for creativity  development stimulation at the sensitive preschool period have been established. The empirical research discovered that the child through musical reproductive activity accumulates self-experience due to the teacher’s support and realizes it as a self-dependent creative activity while listening to, singing, creatively manifesting the contents by movements and colours. The creativity promotion aids at preschool are the child’s spontaneous vocal and instrumental improvisation, integrative improvisation of sonorous gestures and movements.

Keywords


creativity; music; preschool; the child’s creative activity

Full Text:

PDF

References


Bebre, R. (1997). Kreativitāte un skolotāja personība. Skolotājs. 1. 34-37. Rīga: RaKa.

Birzkops, J. (1999). Muzicēšana kā labākā intelektuālo spēju attīstītāja. Rīga: Liesma.

Dāle, P. (1994). Vērojumi un pārdomas. Rīga: Uguns.

Greata, J. (2006). An introduction to Music in Early Childhood Education. Australia. Canada. Mexico. Singapore. Spain. United Kingdom. United States: Thomson Delmar learning.

Heinla, E. (2016). Estonian teachers’creative teaching methods: supporting mini-c creativity in the classroom. In: Briška, I. & Kalēja-Gasparoviča, D. (Eds.) Creativity is everywhere (pp. 14-17). Riga: RaKa.

Hibnere, V. (1998). Bērna vizuālā darbība. Rīga: RaKa

Līduma, A. (2013). Pirmsskolas radošuma veidošanās būtība un attīstības sekmēšanas līdzekļi mūzikā. Monogrāfijā Pirmsskolas pedagoģijas teorija praksei (72.-81.lpp.). Rīga: Librum.

Līduma, A. (2015). Bērna muzikalitāte. Rīga: Librum.

Nelsone, I., Paipare, M. (1992). Mūzikas mācīšanas metodika. Rīga: Zvaigzne.

Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. Pieejams http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/vispareja-izglitiba/pirmsskolas-izgl.html, http://likumi.lv/doc. php? id=250854)

Špona, A. (2006). Audzināšanas process teorijā un praksē. Rīga: Raka.

Дружинин, В. H. (1995). Психология общих способностей. Москва: Лантерна Вита.

Маслоу, А. (1999). Новые рубежи человеческой природы. Москва: Смысл.

Старчеус, М. С. (1996). Музыкальная одаренность. Лейтес, Н. С. (Ред). Психология одаренности детей и подростков (с. 279-318). Москва: Academia.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2016vol2.1413

Refbacks

  • There are currently no refbacks.