THE COOPERATION OF PARENTS AND SPEECH THERAPIST IN THE TREATMENT OF SPEECH IMPEDIMENTS OF CHILDREN AT PRE-SCHOOL EDUCATION INSTITUTION

Mārīte Rozenfelde, Olga Čapkeviča

Abstract


The issue of the involvement of parents in the treatment of children with speech impediments in cooperation with speech therapists at pre-school education institutions is examined in the paper, as the correction of speech cannot be fully effective, if the family is not involved in the process.  Parents' insufficient awareness on speech impediment and treatment, undervaluing the importance of speech impediments' early detection and timely actions, incorrect and sometimes harmful beliefs regarding child's speech, shows the necessity to cooperate at all the stages of treatment, provide parental education on the possibilities of children speech development. The author describes the research, carried out at a pre-school education institution, on the parents', whose children have speech impediments, perception of their role and the evaluation of their involvement in the speech impediments' correction, that proves that, estrangement occurs when children, being in specialized twenty-four hour care pre-school groups, do not receive the necessary interaction and overall development stimulating activities with their parents.


Keywords


speech therapist; pre-school education institutions; children with speech impediments; correction of speech impediments

Full Text:

PDF

References


Čapkeviča, O.(2016). Skolotāja-logopēda ieteikumi vecākiem, kuriem ir bērns ar valodas traucējumiem. Pieejams http://www.4pii.ambrand.lv/logopeds/ (skatīts 15.02.2016).

Cupere, I.(2014). Saskarsmes pilnveide pirmsskolas vecuma bērniem ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību. Starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība” materiāli. Rēzeknes Augstskola.

Latvijas logopēdu asociācija (2015). Logopēdiskā palīdzība vispārizglītojošās izglītības iestādēs Latvijā. Pieejams http://logopedi.lv/faili/faili/2015/rekomendacijas%20logopediska%20darba%20organizacijai%20visparizglitojosas%20izglitibas%20iestades.pdf) (skatīts 15.02.2015).

Maksimova, A (2012). Valodas traucējumu atpazīšana. Pieejams http://www.iic.lv/wpcontent/uploads/2015/06/valodas_traucejumu_atpazisana.pdf

Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām (2012).MK noteikumi Nr.533 Pieejams http://likumi.lv/doc.php?id=250854 (skatīts 15.02.2016.).

Tūbele, S.(2002). Skolēnu runas attīstības vērtēšana.R.:RaKa.

Tūbele, S.(2008). Disleksija vai lasīšanas traucējumi.R.:RaKa.

Мастюкова, Е. М., Московкина, А. Г. (1991).Они ждут нашей помощи. М.: Педагогика.

Петровский, A.B.(1981). Дети и тактика семейного воспитания. М.: Педагогика.

Островская, Л.Ф. (1983). Педагогические знания - родителям. М.: Просвещение.

О воспитании дошкольников в семье. (1983). Сост. Т.А. Марковой, Л.Ф. Островская М. : Изд-во Акад. пед. наук РСФСР.

Сухомлинский, В.А. (1979). Избранные педагогические сочинения. М.: Педагогика.

Ткачева, В. В. (1998).О некоторых проблемах семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии // Дефектология.№ 4. –С. 3.

Ушинский, К.Д. (1958). Собрание сочинений. Педагогические статьи 1857 1861. Т.-2. М.: АПН РСФСР.

DOI: https://doi.org/10.17770/sie2016vol3.1444

Refbacks

  • There are currently no refbacks.