Dynamics of Physical Preparedness of LASE Students in Revelation to the Number of Practical Methodological Classes

Māris Lesčinskis, Leonīds Čupriks, Uģis Ciematnieks, Sergejs Saulīte, Genādijs Glazkovs

Abstract


One of the tasks in study course “Athletic preparation” is to develop strength abilities, and, after study course, to determine development level of strength abilities. Planning of study course “Athletic preparation” in the period from 2005/2006 to 2008/2009 year of study, the practical methodological classes was different. In the period from 2005/2006 to 2006/2007 year of study the practical methodological classes was planned three times per week. In the period from 2007/2008 to 2008/2009 year of study the practical methodological classes was planned one time per week. On the basis of the study schedule changes there was the assumption that, planning study course “Athletic preparation” all year once a week, it is not possible to achieve as good physical development as during three classes per week planning during one semester. Evaluation of physical preparedness dynamic of LASE first course students in the study course “Athletic preparation” with a variety of practical methodological classes will allow us to evaluate the effectiveness of study courses releated to physical preparedness. Research data obtained will make it possible in the future to better plan the different course volume and incidence of classes, associated with increasement of physical preparedness.

Keywords


assessment scale of control exercises; maximal strength; physical preparedness; static and dynamic strength endurance

Full Text:

PDF

References


Cupriks L. Ciematnieks U., Lescinskis M. (2008). Importance of special means in organizing physical activities // 4th International Scientific Conference. Theory for practice in the education of contemporary society. Riga, Latvia, pp. 49–54.

Čupriks L., Knipše G. (2003). Atlētiskā sagatavošana // Metodiskais līdzeklis LSPA studentiem. Rīga : LSPA, 89 lpp.

Delavjē F. (2007). Muskulatūras attīstīšana – spēka vingrinājumi anatomiskajā skatījumā // Rīga : Zvaigzne ABC, 144 lpp.

Dravnieks J. (2004). Matemātiskās statistikas metodes sporta zinātnē. Mācību grāmata LSPA studentiem, maģistrantiem, doktorantiem. Rīga: LSPA, 2004. 76 lpp.

Komi P.A. (1990). Strength and power in sport. Oxford: Blackwell Scientific Publications.

Konrads A. (2003). Spēka treniņš // Trenera rokasgrāmata. Latvijas–Somijas SIA “Madonas Poligrāfists”. Rīga. Lpp. 55.-67.

Krauksts V. (2006). Muskuļu trenēšanas bioloģiskie pamati. SIA „Drukātava”. Rīga, 132 lpp.

Upmalis J., Vološins V. (1996). Atlētiskā vingrošana iesācējiem // Metodiskais līdzeklis LSPA studentiem. Rīga : LSPA, 54 lpp.

Vološins V., Upmalis J. (1995). Metodiskie aspekti svaru bumbu celšanas sportā. Rīga: LSPA, 67 lpp.

Лысенко Е.Н. (2010). Ключевые направления оценки реализации функциональных возможностей спортсменов в процессе спортивной подготовки. Международный научный конгрес „Олимпийский спорт и спорт для всех”. Тезисы доповидей. Киев, Украина 357с.

Матвеев Л.П. (1991). Теория и методика физической культуры. Москва, Физкультура и спорт, 543 c.

Платонов В.Н. (2004). Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и её практические приложения / В.Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 808 с.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2012vol2.145

Refbacks

  • There are currently no refbacks.