DEVELOPMENT OF COMMUNICATION POSSIBILITIES BETWEEN PARTICIPANTS OF THE TEMPORARY CHILD GUARDIANSHIP SITUATION: THE RELATION OF VARIABLES

Daiva Alifanoviene, Asta Vaitkeviciene, Dovile Kauneckiene, Rita Orska

Abstract


Based on the quantitative research results, the article deals with communication peculiarities of the participants of the temporary child guardianship situation – children and their biological parents whose parental rights are temporarily limited – at the temporary foster care institution in the aspect of specialists working there. Using descriptive mathematical statistics and statistical analysis methods, specialists’ opinion about the causes of disagreements between specialists and learners, the causes of disagreements between  parents and specialists, and communication development possibilities of the participants of the temporary child guardianship situation were analysed.


Keywords


children’s temporary guardianship; biological parents; learners of temporary childcare institutions; social educators / social workers

Full Text:

PDF

References


Alifanovienė, D., Vaitkevičienė, A., Kauneckienė, D. (2015). Laikinosios vaikų globos situacijos dalyvių bendravimo ypatumų analizė. [Analysis of Communication Peculiarities of Participants of the Temporary Child Guardianship Situation]. Specialusis ugdymas, 1 (32), 229-244.

Butvilas, T. (2004). Šeimoje netektį patyrusių vaikų (7-11 metų) socializacija ir pedagoginės pagalbos strategijos. [Children (age 7-11) who have experienced loss in the family - socialization and educational assistance strategies]. Daktaro disertacija, Šiaulių universitetas.

Convention on the Rights of the Child. 1989. (UN). Ratified in Lithuania 1995. (LRS) (LT).

Dėl Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo. [Approval of United Nations child’s rights convention implementation report]. 2004 (LRV) (LT).

Dėl vaiko gerovės valstybės politikos koncepcijos patvirtinimo. [Approval of child’s welfare policy concept]. 2003. (LRS) (LT).

Dėl vaiko gerovės 2013–2018 m. programos patvirtinimo. [Approval of the 2013-2018 child’s welfare programme]. 2012. (LR SADM) (LT).

Kauneckienė, D. (2014). Vaikų, kuriems skirta laikinoji globa, bendravimo su biologiniais tėvais plėtojimas. [Children, which is intended for temporary custody to biological parents for the development of communication]. Magistro darbas, Šiaulių universitetas.

Kondrotaitė, G. (2006). Socialinės rizikos šeimos Lietuvoje: atvejo studija. [Social risk families in lithuania: case study]. Filosofija. Sociologija. 4, 55-60.

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. [The Civil Code of the Republic of Lithuania] 2000. (LRS) (LT).

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. [Lithuania Rights of the Child Law of Protection]. 1996. (LRS) (LT).

Pakalniškienė, V. (2012). Tyrimo ir įvertinimo priemonių patikimumo ir validumo nustatymas. [Validity and credibility assessment of research and evaluation tools]. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Pileckaitė–Markovienė, M., Lazdauskas, T. (2007). Šeima ir tėvų globos netekusio vaiko raida. [Family the development of children who’ve lost parental care]. Vilnius: Vaga.

Radzevičienė, L. (1999). Socialinio pedagogo vaidmuo vaikų globos ir ugdymo įstaigose. [The role of social pedagogues in childcare and educational institutions]. J. Ambrukaitis (Ats. red). Šiuolaikinės ir specialiosios pedagogikos problemos. Mokslo konferencijos medžiaga (p. 38-40). Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla.

Rimkevičienė, V. (2007). Socialinių pedagogų veiklos specifika vaikų globos namuose. [Particularity of the activity of social pedagogues in foster home for children]. Magistro darbas, Šiaulių universitetas.

Samašonok, K., Žukauskienė, R., Gudonis, V. (2006). Paauglių, gyvenančių globos institucijose ir pilnose šeimose, kognityvinių strategijų ir elgesio bei emocinių problemų ypatumai. [Features of cognitive strategies and emotional problems of orphaned and abandoned teenagers who live in institutions, and teenagers who live with a parent (parents)]. Mokslo darbai. Socialinis darbas, 5 (2), 45-54.

Sivec, L. (2005). Vaikų globos institucijų auklėtojo pedagoginės funkcijos. [Pedagogical functions of educators in childcare institutions] Magistro darbas, Vilniaus pedagoginis universitetas.

Vitkauskas, K. (2010). Vaiko globos organizavimo principų įgyvendinimas Lietuvoje. [Implementation of Principles for Child Guardianship Organization in Lithuania]. Viešoji politika ir administravimas, 31, 136-146.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2016vol3.1456

Refbacks

  • There are currently no refbacks.