COMPETENCES OF SOCIAL WORKERS FOR WORK WITH YOUTH: CASE ANALYSIS

Odeta Merfeldaitė, Justina Dilytė

Abstract


The Article reveals competences of social workers for work with youth based on the case analysis of social workers dealing with youth problems. It provides the content of social workers‘ competences, peculiarities of social work with youth from the professional point of view. Practical experience of social workers working with youth is interpreted as a reflection of professional activity of social workers which highlights the competences of social workers solving youth problems.  The aim of the article is to evaluate competences of social workers working with youth. The research strategy was based on the perspective of constructivism, research applied a targeted – partially structured interview data collection method. The research revealed strengths of social workers working with youth: development of trust-based professional relationship, ability to work with a group of young people, empathy, ability to take the initiative, and ability to flexibly and creatively respond to situations. Yet some weaknesses of social workers solving youth problems have been identified: understanding the role and professional restrictions of social worker and problem solution skills.

 


Keywords


competencies; youth; social work with youth; social worker

Full Text:

PDF

References


Bartoş, R. (2015). The Complexity of the Social Worker Profession: Theoretical and Practical Aspects. Social Work Review, 14(3), 87-97.

Bitinas, B. et al. (2008). Kokybinių tyrimų metodologija: vadovėlis vadybos ir administravimo studentams. Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė.

Brazienė, R., Merkys, G. (2012). Jaunimo ir jaunų suaugusiųjų socialinė atskirtis ir gyvenimo sąlygos: stebėsenos indikatorių paieškos problema. Filosofija. Sociologija, 2, 119-127.

Dirbančių su jaunimu asmenų kompetencijų vertinimo mechanizmas (2012). Downloaded from: http://verslovirusas.lt/wp-content/uploads/2012/12/SU-JAUNIMU-DIRBANCIU-ASMENU-KOMPETENCIJU-VERTINIMO-MECHANIZMAS-galutinis.pdf

Dirgėlienė, I. (2008). Teorijos ir praktikos ryšio plėtotė socialinio darbuotojo profesinėje veikloje. Acta Paedagogica Vilnensia, 20, 90-101.

Doolittle, P. E. (2014). Complex Constructivism: A Theoretical Model of Complexity and Cognition. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 26 (3), 485-498.

Gailius, Ž. et al. (2013). Darbo su jaunimo grupėmis vadovas. Neformaliojo ugdymo praktika Lietuvoje. Vilnius: Firidas.

Galbin, A. (2014). An Introduction to Social Constructionism. Social Research Reports, 26, 82-92.

Gudžinskienė, V. (2011). Konstruktyvizmo ištakos Lietuvoje, ugdant socialinius įgūdžius. Pedagogika, 103, 38-44.

Gudžinskienė, V., Norvaišaitė, J. (2010). Socialinio darbuotojo kompetencijų sampratų analizė. Socialinis ugdymas, 11, 55-64.

Ilgūnienė, R. (2014). Nepilnamečių grupinio nusikalstamumo prevencija. Socialinis ugdymas, 37, 45-55.

Indrašienė, V., Garjonienė, D. L. (2007). Socialinių darbuotojų kompetencijų vertinimas atestacijos metu. Socialinis ugdymas, 4 (15), 67-82.

Ivanauskienė, V., Varžinskienė, L. (2007). Socialinių darbuotojų profesinių vertybių raiška praktinėje veikloje. Socialinis darbas, 6 (1), 77-78.

Jakubė, A., Juozaitis, A. M. (2012). Bendrųjų kompetencijų ugdymas aukštojoje mokykloje. Vilnius: Vilniaus universitetas.

Jaunimo darbuotojų veiklos aprašas (2013). Valstybės žinios, 51-2593.

Jedynak, W. (2014). Ethical Aspects of the Profession of SocialWorker. Social Welfare Interdisciplinary Approach, 4 (2), 38-46.

Jonutytė, I., Litvinas, Š. (2007). Paauglių socialinės-edukacinės problemos ir jų prevencijos galimybės šiuolaikinėje visuomenėje. Tiltai, 4, 119-130.

Juodaitytė, A., Rūdytė, K. (2009). Diskursas kaip socialinių-edukacinių reiškinių kontekstualaus supratimo metodologinė prieiga. Mokytojų ugdymas, 12 (1), 27-43.

Juozulynas, A. et al. (2009). Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo integralaus poveikio jaunų žmonių sveikatai problema. Visuomenės sveikata, 1 (44), 50-55.

Jurgaitienė, D., Stankuvienė, A. (2007). Tėvų ir šeimos įtaka paaugliams vartoti narkotikus. Socialinis darbas, 6, 29-34.

Kavaliauskienė, V. (2005). Socialinio darbo vertybių ir principų sistemos problemos. Tiltai, 1, 77-84.

Kriščiūnaitė, T. & Kern, R. M. (2014). Psycho-Educational Intervention for Adolescents. International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach, 14, 29-50.

Kušlevič-Veršekienė, D., Pukinskaitė, R. (2009). Paauglių emocinis intelektas: psichosocialinių sunkumų, stresinių gyvenimo įvykių bei demografinių charakteristikų analizė. Socialinis darbas, 8 (1), 61-91.

Kutkienė, L. (2008). 16-17 metų paauglių vaikinų ir merginų asmenybės tapatumo brandos ypatumai bei sąsajos su savęs vertinimu. Pedagogika, 90, 108-113.

Lamanauskas, V., Augienė, D. (2010). Mokslinė tiriamoji veikla bendrojo lavinimo mokykloje: skatinantys ir ribojantys veiksniai. Gamtamokslinis ugdymas, 1 (27), 15-24.

Leliūgienė, I. et al. (2006). Socialinių darbuotojų / Socialinių pedagogų rengimas Lietuvoje. Pedagogika, 83, 64-73.

LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas (2003). Valstybės žinios, 119-5406.

Makštutytė, R., Vaškevičiūtė, L. (2011). Socialinio darbuotojo profesionalumas komunikacinės kompetencijos aspektu. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai, 8 (2), 23-37.

Okunevičiūtė-Neverauskienė, L., Moskvina, J. (2008). Socialiai pažeidžiamo jaunimo poreikiai siekiant integruotis į darbo rinką. Socialinis darbas, 7 (3), 5-14.

Paurienė, G. (2012). Tarpkultūrinės kompetencijos ugdymo aspektai. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas.

Petronytė, G. ir kt. (2007). Jaunimo alkoholinių gėrimų vartojimo rizikos veiksniai ir prevencijos programų kryptys. Medicina, 43 (2), 103-109.

Pilkauskaitė-Valickienė, R. et al. (2009). Elektroninių patyčių paplitimas tarp Klaipėdos apskrities vyresniųjų klasių moksleivių. Socialinis darbas, 8 (2), 114-121.

Prakapas, R. (2007). Socialinių darbuotojų santykiai su klientais: vertybinis aspektas. Socialinis darbas, 6 (1), 62-65.

Pruskus, V. (2014). Jaunimo dalyvavimo savanoriškoje veikloje įtaka socializacijai ir kompetencijų ugdymuisi. Filologija, Edukologija, 22 (1),. 74-81.

Pukelis, K. (2009). Gebėjimas, kompetencija, mokymosi/studijų rezultatas, kvalifikacija ir kompetentingumas: teorinė dimensija. Aukštojo mokslo kokybė, 6, 12-35.

Rudžinskienė, R. (2013). Jaunų ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką ypatumai. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 7, 24-37.

Sakalauskas, G. ir kt. (2012). Jaunimo darbuotojų sertifikavimo metodika. Downloaded from: http://www.jrd.lt/uploads/Jaunimo_darbuotoju_sertifikavimo_metodika_20120519.pdf

Socialinio darbo studijų krypties aprašas (2015). Teisės aktų registras, 11591.

Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikaciniai reikalavimai, socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarka bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašai (2006). Valstybės žinios, 43-1569.

Švedaitė-Sakalauskė, B., Gevorgianienė, V. (2011). Socialinių darbuotojų moralinės dilemos, dirbant su sunkiai pasiekiamais klientais: tarptautinis kokybinis tyrimas. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai, 8 (2), 39-56.

Teresevičienė, M. et al. (2011). Studijų programų atnaujinimas: kompetencijų plėtotės ir studijų siekinių vertinimo metodika. Downloaded from: http://www4066.vu.lt/Files/File/Studiju%20programu%20atnaujinimas_kompetenciju%20pletotes%20ir%20studiju%20siekiniu%20vertinimo%20metodika.pdf

Vaitekūnas, S., Bukauskaitė, A. (2008). Jaunimo nusikalstamumas: geografinis aspektas. Tiltai, 4, 69-85.

Valutis, S. et al. (2012). Professional Socialization and Social Work Values: Who Are We Teaching. Social Work Education, 31 (8), 1046-1057.

Verbylė, D. (2012). Būsimųjų socialinių darbuotojų vertybių kognityvinio lygmens ypatumai. Sveikatos mokslai, 5, 23-27.

Vosylis, R. (2014). Vyresniųjų paauglių tapatumo stiliaus, tapatumo įsipareigojimų ir jaučiamo brandumo ryšiai. Jaunųjų mokslininkų psichologų darbai, 3, 1-5.

Youth in Action - Programme Guide, European Commission, 2013. Downloaded from: http://ec.europa.eu/youth/tools/documents/guide13_en.pdf

Zaleskienė, I., Andriušaitytė, V. (2015). Studentų pilietinis aktyvumas: Lietuvos edukologijos universiteto atvejis. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai, 15 (1), 85-96.

Žibėnienė, G., Brasienė, D. (2013). Naudojimasis internetu, internetiniais socialiniais tinklais ir galimai patiriamos grėsmės: mokinių nuomonė. Socialinės technologijos, 3 (1), 53-67.

Žiliukaitė, R. (2008). Lietuvos jaunimo socialinės politinės vertybės: savanaudiškumas ir pilietinės veiklos. Politologija, 2, p. 3-22.

Žukauskaitė, J. (2012). Nepilnamečių nusikalstamas elgesys: psichologiniai mediacijos taikymo aspektai. Teisės problemos, 2 (76), 96-110.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2016vol4.1548

Refbacks

  • There are currently no refbacks.