PECULIARITIES OF TRAINING FOR CAREER OF LEARNERS WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITIES

Rita Virbalienė, Ingrida Baranauskienė

Abstract


This article describes the peculiarities of training of learners with mild intellectual disabilities. The aim of the article is to highlight problems and different theoretical approaches and theoretically validate the optimal ways of training for career of learners with mild intellectual disabilities. On the basis of scholarly literature, to analyses which areas of training for career are accessible to learners with mild intellectual disabilities. To discuss training for career as a person’s readiness to enter adult life from the point of view of education. Young people with mild intellectual disabilities should be supported in understanding own wishes and possibilities. It is important that they start preparing for professional activity in early childhood, since it continues until a person becomes an adult. In the childhood, children should be introduced with different professions and encouraged to take interest in them. They should be encouraged to think about their future work, what they are successful at, as well as about the advantages of different activities.

Keywords


career education; special education needs; school

Full Text:

PDF

References


Alifanovienė (Vitkauskaitė), D.(2001). Teoriniai socialinio darbo modeliai, Šiauliai: ŠU, 9-10.

Ankey, E.M., Lemann, J.P., (2010). He transition lynchpin: The voices of individuals with disabilities who attended a community college transition program. Comunity College Journal of Research and Practice 34, 477-496.

Ankey, E. M., Lemann, J.P. (2011). Journey towards selfdetermination: Voices of students with disabilities who participated ina secondary transition program on a community college campus. Remedial and Special Education, 32(4). 279-289.

Baranauskienė, I., (2001). Neįgalaus jaunimo profesinės perspektyvos kvalifikuotoje Europoje. Darbinis ir profesinis neįgaliųjų rengimas: turinio kaita. Šiauliai: Šiaurės Lietuvos leidykla.

Baranauskienė, I., (2008). Neįgaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje: socioedukaciniai aspektai:habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga: Prieiga internete: .

Baranauskienė, I., & Gudinavičius, B., (2008). Tarpininkavimas profesinės reabilitacijos procese: tarpininkavimas neįgaliojo asmens profesinės adaptacijos procese. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla.

Baranauskienė, I., Valčiukienė, L., & Vinikaitytė, J., (2008). Integruotai ugdomų neįgaliųjų profesinio Rengimo ir papildomo ugdymo sąveikos aspektai. Specialusis ugdymas. Nr.1(18). 148-157.

Baranauskienė, I. (2013). Innovative study methods in the second cycle study programme of social work. Innovative study methods in the second cycle study programme of social work. Methodical guide book for teachers. JSC „BMK Leidykla“. Vilnius.

Baranauskienė, I. (2007). Nežymiai sutrikusio intelekto asmenų, baigusių profesinio rengimo įstaigas, profesinės adaptacijos ypatumai. Pedagogika(88): 57-62.

Baranauskienė, I., Juodraitis, A. (2008). Neįgaliųjų profesinė reabilitacija: sėkmės prielaidos. Šiauliai: VŠĮ Šiaulių universiteto leidykla.

Baranauskienė, I., & Ruškus J., (2004). Neįgaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje: Profesinio rengimo ir profesinės adaptacijos sąveika: Monografija, VšĮ Šiaulių Universiteto leidykla.

Baranauskienė, I., Elijošius, E., & Karvelis, V. (1997). Jaunuolių, turinčių psichofizinio vystymosi sutrikimų, profesinis ir socialinis rengimas. Vilnius: Leidybos centras.

Barkauskaitė, M. (2007). Profesinis konsultavimas ir orientavimas šiuolaikinio profesinio rengimo kontekste. Acta pedagogika Vilnensia., 18: 106–120.

Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis http://www2435.vu.lt/wp-content/dokumentai/Ugdymas_karjerai/uk_modelis_%283%29.pdf

Bitinas, B. (2006). Edukologinis tyrimas: Sistema ir procesas. Vilnius: Kronta.

Dawis, R.V., & Lofquist, L.H., (1984). A psychological theory of work adjustment: An individual-differences model and its applications. University of Minnesota Press.

Dawis, R.,(1992). The individual differences tradition in counseling psychology. Journal of counseling psychology, 39(1), 7-19.

Dėl Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430003&p_query=&p_tr2=2

Field, S.S., Sarver, M.D., & Shaw, S.F. (2003). Self- determination: Akey to success in postsecondary education for students with learning disabilities. Remedial and Special Education, 24, 339-349.

Juodraitis, A., (1999). Asmenybės psichologinės adaptacijos prielaidos. Šiauliai.

Juodraitis, A., (2001). Asmenybės elgesio transformacijos: delikvencija ir prevencijos galimybės. Realising educational problems. ATEE Spring University, Klaipėda.

Jovaiša, L.,(1999). Profesinio konsultavimo psichologija. Agora. Vilnius.

Furman, W. (2001). Working models of frendships. Journal of Social and Personal Relationships, 18, 583-602.

Gevorgianienė, V., Galkienė, A., & Grincevičienė, V. (2008). Verslumo gebėjimų raiška kryptingo ugdymo sąlygomis. Pedagogika, 89, 90-98.

Gottfredson, L.S. (1981). Circumsciption and compromise: A developmental theory of occupational aspirations [Monograph]. Journal of Counseling Psychology, 28, 545-579.

Grant M.J., & Booth A. (2009) A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies. Salford Centre for Nursing, Midwifery and Collaborative Research (SCNMCR), University of Salford, Salford, UK, †School of Health and Related Research (ScHARR), University of Sheffield, Sheffield, UK/ The authors /Journal compilation © 2009 Health Libraries Group. Health Information and Libraries Journal , 26, 91–108

Holland J.L. (1973). Making Vocational Choices. Theory of Careers. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Karvelis, V. (1979). Anomalus vaikas – šeima – mokykla. Kaunas: Šviesa.

Kaukėnaitė, L. (2001). Darbinio mokymo būklė specialiojoje (sutrikusio intelekto vaikams) mokykloje. Specialusis ugdymas, I (IV), 40-51.

LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo strategijos patvirtinimo“ 2007 m. gegužės 23 d. Nr. ISAK–970, http://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/biblioteka/failai/UT_strategija_2007-05-23.pdf

Mickūnas, A., & Stewarts D. (1974). Exploring Phenomenology: A guide to the field and its literature.American Library Associationleidyklos. 1990. Ohio University Press.

Parsons, F. , (1909). Choosing a vocation. Houghton Mifflin.

Rogers, D.P. (1973). Systens analysis of correlates of network openness in organition communication. Unpublished Doctoral Disertation. Ohio University.

Ruškus, J., (1999). Sisteminė analizė: koncepcijos raida ir esminiai principai. Socialiniai tyrimai: tarpdisciplininis požiūris. Šiauliai: Šiaulių universitetas. p. 104.

Ruškus, J. (1999). Negalė kaip socialinis–kultūrinis konstruktas: nuo statų problema. Socialiniai mokslai, 3(20), 58-66.

Ruškus, J., (2000). Specialiojo pedagogo socialinių nuostatų, pedagoginės sąveikos ir mokyklinės socializacijos ryšys. Socialinių mokslų (edukologijos) daktaro disertacija.

Ruškus, J. (2002). Negalės fenomenas: monografija. Šiauliu̜ Universiteto Leidykla.

Super, D. E., Tiedeman, D. V., & Borow, H.. (1961). "Vocational Development." The Personnel and Guidance Journal 40.1/ 11-15.

Laužackas R., Danilevičius E., & Gurskienė O. (2004). Profesinio rengimo reforma Lietuvoje. Parametrai ir rezultai. Vytauto Didžiojo universiteto leidykla.

Sowers, J., & Powers L. (1995). Enhancing the participation and independence of students with severe psysical and multiple disabilities in performing community activities. Mental retardation. 33p.

Švietimo ir mokslo ir Socialinės apsaugos ir darbo ministrai įsakymu „Dėl profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“(2012 m. liepos 4 d. Nr. V-1090/A1-314) įgyvendinant „Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 18 straipsnio 2 dalį, 26 straipsnio 3 dalį ir Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 98-2478; 2007, Nr. 43-1627) 8 straipsnį. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F0E90ABE387D
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2017vol3.2297

Refbacks

  • There are currently no refbacks.