PROVISION OF INFORMATION IN PUBLIC PROCUREMENT

Una Skrastiņa, Juris Radzevičs

Abstract


The provision of information in public procurement is the only way for both society and tenderers to obtain information about the legitimate process of public procurement. Since the exchange of information is regulated by the Public Procurement Law and other laws and regulations, it is not always clear for the involved parties how to apply this regulation in practice. As a result, information that could be accessed and received in a timely manner and could be used to defend tenderers’ interests is not asked for, and the tenderers frequently request information that is of restricted accessibility or is not unclassified. The aim of this research is to analyse the legal regulation of information provision in the public procurement field in Latvia, to detect the most common problems in practice and to give possible solutions to them. Tasks - to study the legal regulation, legal scientists’ views, problems in practice and, gathering the information, to give possible solutions to them. The descriptive, dogmatic, historical, comparative and analytical research methods were used in this research. Results - two important principles can conflict when providing information – the principle of transparency and competition. So the contracting authority should evaluate in each situation, which of them should be more important.

Keywords


exchange of information; principle of transparency; public procurement

Full Text:

PDF

References


Briede, J.(2015). Valsts pārvaldes rīcībā esošas ierobežotas pieejamības informācijas izpaušama sabiedrības interesēs. 27.10.2015. Jurista vārds, Nr.42 (894), 10.-13.lpp.

Council of Europe (1996). Administration and you (Principles of Administrative Law Concerning the Relations Between Administrative Authorities and Private Persons): handbook. Strasbourg: Council of Europe, p.536.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2014/18/EK. ES Oficiālais Vēstnesis, L 094, 2014. gada 28. marts.

Eiropas Komisija (2010). Komisijas paziņojums “Eiropa 2020” Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei. Brisele 03.03.2010. COM (2010) 2020 galīgā redakcija. 35 lpp. Pieejams: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_LV_ACT_part1_v1.pdf, aplūkots 29.12.2016.

Eiropas Komisija (2015). ”Publiskais iepirkums - norādījumi praktizējošiem speciālistiem par to, kā nepieļaut tipiskākās kļūdas no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem finansētajos projektos”. Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 94 lpp.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (1998). Valsts pārvaldes principi Eiropā, SIGMA dokumenti Nr.27, 33 lpp.

ES Tiesas 2005. gada 21. jūlija spriedums lietā Nr. C-231/03 Coname.

ES Tiesas 2007. gada 13. novembra spriedums lietā C-507/03 Komisija pret Īriju.

ES Tiesas 2008. gada 19. jūnija spriedumu lietā C-454/06 Pressetex Nachrichtenagentur.

ES Tiesas 2010. gada 18. novembra spriedums lietā C-226/09 Komisija pret Īriju.

ES Tiesas 2012. gada 29. marta spriedums lietā C-599/10 SAG ELV Slovensko a.s.

Informācijas atklātības likums. Latvijas Republikas likums. Pieņemts 29.10.1998. Stājas spēkā 20.11.1998. Publicēts “Latvijas Vēstnesis”, 334/335, 06.11.1998. Pēdējie grozījumi 03.09.2015. Stājas spēkā 06.10.2015.

Komerclikums. Latvijas Republikas likums. Pieņemts 13.04.2000. Stājas spēkā 01.01.2002. Publicēts “Latvijas Vēstnesis”, 158/160, 04.05.2000. Pēdējie grozījumi 21.05.2015. Stājas spēkā 04.06.2015.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss. Pieņemts 07.12.1984. Stājas spēka 01.07.1985. Publicēts “Ziņotājs”, 51, 20.12.1984. Pēdējie grozījumi 23.12.2016. Stājas spēkā 01.01.2017.

Latvijas Republikas Satversme. Latvijas Republikas likums. Pieņemts 15.02.1922. Stājas spēkā 07.11.1922. Publicēts “Latvijas Vēstnesis”, 43, 01.07.1993. Pēdējie grozījumi 19.05.2016. Stājas spēkā 14.06.2016.

Līgumā par Eiropas Savienību (2012). Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C326, 55. sējums, 2012. gada 26. oktobris.

LR Augstākās tiesas 2007. gada 8. jūnija spriedums lietā SKA-194/2007.

LR Augstākās tiesas 2010. gada 1. jūlija spriedums lietā SKA-347/2010.

LR Augstākās tiesas 2011. gada 21. marta spriedums lietā SKA-254/2011.

LR Augstākās tiesas 2012. gada 17.februāra spriedums lietā SKA – 53/2012.

LR 12.Saeima (2016). Pieejams: http://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.nsf/0/7D0A717033CEF737C2257FF5004267AF?OpenDocument#d, aplūkots 29.12.2016.

LR 12.Saeima (2016). Saeima pieņem jaunu Publisko iepirkumu likumu (15.12.2016.) Pieejams: http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25436-saeima-pienem-jaunu-publisko-iepirkumu-likumu, aplūkots 30.12.2016.

LR Satversmes tiesa (1999). Latvijas Republikas Satversmes tiesas 1999. gada 6. jūlija spriedums lietā Nr. 04-02(99).

LR Satversmes tiesas rīcības sēdes lēmums (2016). Par kārtību, kādā pieteikuma izskatīšanas stadijā izlemjams lūgums ierobežot pieteikumā ietvertās informācijas pieejamību. Publicēts “Latvijas Vēstnesis”, 229 (5801), 24.11.2016.

Publisko iepirkumu likums. Latvijas Republikas likums. Pieņemts 06.04.2006. Stājas spēkā 01.05.2006. Publicēts “Latvijas Vēstnesis”, 65, 25.04.2006. Pēdējie grozījumi 12.05.2016. Stājas spēkā 20.05.2016. Zaudē spēku 01.03.2017.

Publisko iepirkumu likums. Latvijas Republikas likums. Pieņemts 15.12.2016. Stājas spēkā 01.03.2017. Publicēts “Latvijas Vēstnesis”, 254, 29.12.2016.

Skrastiņa, U.(2015). Publiskie iepirkumi: Piedāvājuma izvēles kritēriji un vērtēšana publiskajā iepirkumā. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 302 lpp.

Valsts pārvaldes iekārtas likums. Latvijas Republikas likums. Pieņemts 06.06.2002. Stājas spēkā 01.01.2003. Publicēts “Latvijas Vēstnesis”, 94, 21.06.2002. Pēdējie grozījumi 05.05.2016. Stājas spēkā 08.06.2016.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2017vol4.2331

Refbacks

  • There are currently no refbacks.